LIÊN KẾT WEBSITE
banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU THỐNG KÊ:
Số lượng truy cập:2485420
Đang truy cập:42
GIỚI THIỆU
Tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện công tác VTLT tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

Ngày Đăng : 21/7/2014
Quy định này quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia nhằm đưa công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đi vào nề nếp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Đánh giá việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên các lĩnh vực công tác tổ chức và cán bộ văn thư, lưu trữ; ban hành văn bản quản lý văn thư, lưu trữ;

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH  

Số: 621/QĐ-UBND

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 3 năm 2012

 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện

  công tác văn thư, lưu trữ tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

                                                                                 
  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia năm 2001; Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về Công tác văn thư; Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các Sở, ban, ngành và UBND  huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh".

Điều 2. Giao Sở Nội vụ kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố, thị xã báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                         

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND;

- Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh;

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;

- Lưu: VT, NC1, QLVTLT;

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký)

 

 

         Nguyễn Thiện

 

 

(Tải nội dung toàn văn bản tại đây)

 

----------------

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
TIN MỚI:
- Chi bộ Văn thư - Lưu trữ tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 - Đoàn công tác Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Hà Giang. - Thống kê, rà soát các văn bản quản lý nhà nước về lưu trữ để thực hiện công tác pháp điển hệ thống văn bản QPPL đối với đề mục lưu trữ - Tìm thấy tấm bia đá cổ thời Lê tại Hà Tĩnh - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thăm và làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh - Chi cục Văn thư - Lưu trữ Hà Tĩnh tu bổ tài liệu Phông Ủy ban hành chính tỉnh - CHI BỘ VĂN THƯ - LƯU TRỮ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH - Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh mở thầu gói thầu Gói thầu 01: Xây dựng phần mềm, thiết bị và tạo lập cơ sở dữ liệu - Đoàn Công tác của Sở Nội vụ tỉnh Bôlykhămxay nước CHDCND Lào tới thăm Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh. - Tỉnh Hà Tĩnh khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ
TIN CÙNG LOẠI:
- Kế hoạch số 48/KH-SNV về Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác văn thư lưu trữ năm 2016 - Rà soát cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư lưu trữ tại cơ quan, đơn vị, địa phương - Triển khai thực hiện công tác lập Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan - Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN ngày 26/8/2015 - Mẫu biểu báo cáo thống kê công tác văn thư lưu trữ - Công văn số 34/SNV-VTLT ngày 12/01/2015 của Sở Nội vụ hướng dẫn phương hướng nhiệm vụ văn thư lưu trữ năm 2016 - Kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh từ năm 2015-2020 - Danh mục hồ sơ tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh - Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác văn thư lưu trữ năm 2015 - Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh