LIÊN KẾT WEBSITE
banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU THỐNG KÊ:
Số lượng truy cập:1153715
Đang truy cập:383
TIN TỨC
Tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện công tác VTLT tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện
Quy định này quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia nhằm đưa công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đi vào nề nếp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Đánh giá việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên các lĩnh vực công tác tổ chức và cán bộ văn thư, lưu trữ; ban hành văn bản quản lý văn thư, lưu trữ;

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH  

Số: 621/QĐ-UBND

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 3 năm 2012

 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện

  công tác văn thư, lưu trữ tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

                                                                                 
  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia năm 2001; Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về Công tác văn thư; Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các Sở, ban, ngành và UBND  huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh".

Điều 2. Giao Sở Nội vụ kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố, thị xã báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                         

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND;

- Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh;

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;

- Lưu: VT, NC1, QLVTLT;

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký)

 

 

         Nguyễn Thiện

 

 

(Tải nội dung toàn văn bản tại đây)

 

----------------

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
TIN MỚI:
- Báo cáo thống kê công tác văn thư lưu trữ - Chi cục Văn thư - Lưu trữ triển khai thực hiện QĐ 3765/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh về chỉnh lý tài liệu. - Tham khảo chỉ dẫn lựa chọn thiết bị lưu trữ tài liệu số trong bảo quản dài hạn tài liệu điện tử của Lưu trữ Quốc gia Anh - Công nhận thêm 12 bảo vật quốc gia - Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2015-2020. - Chi cục Văn thư - Lưu trữ làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai kế hoạch chỉnh lý tài liệu của UBND tỉnh. - Châu bản triều Nguyễn với giáo dục và khoa cử tại triển lãm “Giáo dục Việt Nam giai đoạn 1802 -1945 qua tài liệu lưu trữ” - 14 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước: Tổ chức gặp mặt các thế hệ công chức, viên chức nghỉ hưu khu vực phía Bắc.... - www.archives.gov.vn/Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Lưu trữ Liên bang Nga
TIN CÙNG LOẠI:
- Báo cáo thống kê công tác văn thư lưu trữ - Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2015-2020. - Tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ về văn thư, lưu trữ - Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn thư - Lưu trữ - Thông tư hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện độc hại - Công văn 889/SNV-CCVTLT của Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ - Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư lưu trữ - Công văn 3493/UBND-NC1 VV thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác văn thư lưu trữ - Luật Lưu trữ - Hướng dẫn tiêu hủy tài liệu hết giá trị