LIÊN KẾT WEBSITE
banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU THỐNG KÊ:
Số lượng truy cập:2131152
Đang truy cập:41
TIN TỨC
Tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện công tác VTLT tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

Ngày Đăng : 21/7/2014
Quy định này quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia nhằm đưa công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đi vào nề nếp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Đánh giá việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên các lĩnh vực công tác tổ chức và cán bộ văn thư, lưu trữ; ban hành văn bản quản lý văn thư, lưu trữ;

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH  

Số: 621/QĐ-UBND

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 3 năm 2012

 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện

  công tác văn thư, lưu trữ tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

                                                                                 
  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia năm 2001; Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về Công tác văn thư; Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các Sở, ban, ngành và UBND  huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh".

Điều 2. Giao Sở Nội vụ kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố, thị xã báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                         

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND;

- Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh;

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;

- Lưu: VT, NC1, QLVTLT;

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký)

 

 

         Nguyễn Thiện

 

 

(Tải nội dung toàn văn bản tại đây)

 

----------------

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
TIN MỚI:
- Rà soát cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư lưu trữ tại cơ quan, đơn vị, địa phương - Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý văn thư lưu trữ - Triển khai thực hiện công tác lập Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan - Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ - Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN ngày 26/8/2015 - Mẫu biểu báo cáo thống kê công tác văn thư lưu trữ - Công văn số 34/SNV-VTLT ngày 12/01/2015 của Sở Nội vụ hướng dẫn phương hướng nhiệm vụ văn thư lưu trữ năm 2016 - KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA NGÀNH LƯU TRỮ VIỆT NAM (03/01/1946-03/01/2016) - Công bố tài liệu lưu trữ: Quyết định thành lập Phòng Lưu trữ UBHC tỉnh Hà Tĩnh - Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
TIN CÙNG LOẠI:
- Rà soát cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư lưu trữ tại cơ quan, đơn vị, địa phương - Triển khai thực hiện công tác lập Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan - Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN ngày 26/8/2015 - Mẫu biểu báo cáo thống kê công tác văn thư lưu trữ - Công văn số 34/SNV-VTLT ngày 12/01/2015 của Sở Nội vụ hướng dẫn phương hướng nhiệm vụ văn thư lưu trữ năm 2016 - Kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh từ năm 2015-2020 - Danh mục hồ sơ tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh - Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác văn thư lưu trữ năm 2015 - Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh - Công văn số 1146/UBND-NC1 của UBND tỉnh về tăng cường bảo vệ bí mật và nước và chấn chỉnh hoạt động chỉnh lý tài liệu