LIÊN KẾT WEBSITE
banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU THỐNG KÊ:
Số lượng truy cập:1252099
Đang truy cập:4
TIN TỨC
Tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện công tác VTLT tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện
Quy định này quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia nhằm đưa công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đi vào nề nếp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Đánh giá việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên các lĩnh vực công tác tổ chức và cán bộ văn thư, lưu trữ; ban hành văn bản quản lý văn thư, lưu trữ;

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH  

Số: 621/QĐ-UBND

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 3 năm 2012

 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện

  công tác văn thư, lưu trữ tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

                                                                                 
  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia năm 2001; Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về Công tác văn thư; Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các Sở, ban, ngành và UBND  huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh".

Điều 2. Giao Sở Nội vụ kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố, thị xã báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                         

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND;

- Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh;

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;

- Lưu: VT, NC1, QLVTLT;

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký)

 

 

         Nguyễn Thiện

 

 

(Tải nội dung toàn văn bản tại đây)

 

----------------

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
TIN MỚI:
- Hướng dẫn nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2015 - Hệ thống lưu trữ tài liệu điện tử: hình thức, xây dựng, cách tổ chức - Danh bạ điện thoại Chi cục Văn thư - Lưu trữ - Thông báo phân công ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách, điều hành Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - ĐẠI HỘI CHI BỘ VĂN THƯ - LƯU TRỮ NHIỆM KỲ 2015-2017 - Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh tham quan và học tập kinh nghiệm các tỉnh phía Bắc. - Đoàn công tác của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam tại nước Cộng hòa Pháp - Đóng góp của Đông Dương trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) - Chi bộ Văn thư - Lưu trữ trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức - Chi cục Văn thư - Lưu trữ làm việc với Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh
TIN CÙNG LOẠI:
- Hướng dẫn nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2015 - Quy chế gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Báo cáo thống kê công tác văn thư lưu trữ - Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2015-2020. - Tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ về văn thư, lưu trữ - Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn thư - Lưu trữ - Thông tư hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện độc hại - Công văn 889/SNV-CCVTLT của Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ - Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư lưu trữ - Công văn 3493/UBND-NC1 VV thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác văn thư lưu trữ