CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10368189
Đang truy cập:130
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42-0362
Tên cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Tên phông lưu trữ:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Lịch sử hình thành:(từ năm1980 đến năm 2015)
Thời gian tài liệu:1980-2015
Tổng số tài liệu: 
Đã chỉnh lý: 
Chưa chỉnh lý: 
Thời gian nhập tài liệu:2016
Công cụ tra cứu:Mục lục hồ sơ,web
Bản sao bảo hiểm:True
Ghi chú:301 hộp,726 hồ sơ, 167014 tờ tài liệu