CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12402807
Đang truy cập:246
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42-131
Tên cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đức Thọ
Tên phông lưu trữ:Phông Phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện Đức Thọ
Lịch sử hình thành: 
Thời gian tài liệu:Từ năm 1972 đến 2013.
Tổng số tài liệu: 
Đã chỉnh lý: 
Chưa chỉnh lý: 
Thời gian nhập tài liệu:29/11/2016
Công cụ tra cứu:Mục lục hồ sơ, File Excel, web
Bản sao bảo hiểm:False
Ghi chú:- Tài liệu của Phông Phòng LĐ-TB&XH huyện Đức Thọ bao gồm: Văn bản đi phòng; hồ sơ Mẹ Việt Nam anh hùng; hồ sơ Nghĩa trang liệt sỹ; hồ sơ Huân huy chương; dach sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp 1 lần; tài liệu Tài chính phòng. - Tài liệu của Phông Phòng LĐ-TB&XH huyện Đức Thọ phản ánh chức năng, nhiệm vụ của Phòng. - Khối tài liệu này đã được chỉnh lý hoàn chỉnh với phương án phân loại: Mặt hoạt động - Cơ cấu tổ chức (địa danh) - Thời gian.