CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12402977
Đang truy cập:260
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42-126
Tên cơ quan lưu trữ:UBND huyện Đức Thọ
Tên phông lưu trữ:Phông UBND huyện Đức Thọ
Lịch sử hình thành: 
Thời gian tài liệu:1969-2014
Tổng số tài liệu:6.375
Đã chỉnh lý:6.375
Chưa chỉnh lý:0
Thời gian nhập tài liệu:30/11/2016
Công cụ tra cứu:Mục lục hồ sơ, web
Bản sao bảo hiểm:False
Ghi chú: