CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10368209
Đang truy cập:131
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42_0007_01
Tên cơ quan lưu trữ:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tên phông lưu trữ:Phông Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lịch sử hình thành:Từ năm 2007 đến năm 2010
Thời gian tài liệu:2007-2010
Tổng số tài liệu:8.5
Đã chỉnh lý:8.5
Chưa chỉnh lý:0
Thời gian nhập tài liệu:2016
Công cụ tra cứu:MLHS, web
Bản sao bảo hiểm:True
Ghi chú:Đã thực hiện số hóa từ hộp 1 đến hộp 49.