CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10367890
Đang truy cập:176
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42_0005_01
Tên cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Tên phông lưu trữ:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Lịch sử hình thành: 
Thời gian tài liệu:1988-2014
Tổng số tài liệu:25.25
Đã chỉnh lý:25.25
Chưa chỉnh lý:0
Thời gian nhập tài liệu:12/2016
Công cụ tra cứu:Mục lục hồ sơ,web
Bản sao bảo hiểm:True
Ghi chú:Đã số hóa