CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12402837
Đang truy cập:231
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42_0019_01
Tên cơ quan lưu trữ:Sở Y tế
Tên phông lưu trữ:Phông Sở Y tế
Lịch sử hình thành: 
Thời gian tài liệu:1991-2014
Tổng số tài liệu: 
Đã chỉnh lý: 
Chưa chỉnh lý: 
Thời gian nhập tài liệu:12/2016
Công cụ tra cứu:Mục lục hồ sơ, web
Bản sao bảo hiểm:True
Ghi chú:Quyển số 4:17,75 mét giá