CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10367767
Đang truy cập:134
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42_0302_01
Tên cơ quan lưu trữ:UBND thành phố Hà Tĩnh
Tên phông lưu trữ:Phông Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh
Lịch sử hình thành: 
Thời gian tài liệu:2007-2015
Tổng số tài liệu:12.875
Đã chỉnh lý:12.875
Chưa chỉnh lý:0
Thời gian nhập tài liệu:12/2016
Công cụ tra cứu:MLHS, web
Bản sao bảo hiểm:True
Ghi chú: