CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10368207
Đang truy cập:132
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42_0302_02
Tên cơ quan lưu trữ:UBND thành phố Hà Tĩnh
Tên phông lưu trữ:Phông Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tĩnh
Lịch sử hình thành: 
Thời gian tài liệu:1999-2007
Tổng số tài liệu:0.625
Đã chỉnh lý:0.625
Chưa chỉnh lý:0
Thời gian nhập tài liệu:12/2016
Công cụ tra cứu:MLHS,WEB
Bản sao bảo hiểm:False
Ghi chú: