CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12402565
Đang truy cập:191
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42_0309_01
Tên cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp Hà Tĩnh
Tên phông lưu trữ:Phông Phòng Kế hoạch tài chính thành phố Hà Tĩnh
Lịch sử hình thành: 
Thời gian tài liệu:2002-2015
Tổng số tài liệu:4.25
Đã chỉnh lý:4.25
Chưa chỉnh lý:0
Thời gian nhập tài liệu:2016
Công cụ tra cứu: 
Bản sao bảo hiểm:False
Ghi chú: