CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10367818
Đang truy cập:159
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42_0306_01
Tên cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng Tp Hà Tĩnh
Tên phông lưu trữ:Phông phòng Kinh tế - Hạ tầng thành phố Hà Tĩnh
Lịch sử hình thành: 
Thời gian tài liệu:2007-2014
Tổng số tài liệu:1.5
Đã chỉnh lý:1.5
Chưa chỉnh lý:0
Thời gian nhập tài liệu:2016
Công cụ tra cứu: 
Bản sao bảo hiểm:False
Ghi chú: