CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12044863
Đang truy cập:120
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42_0304_01
Tên cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh
Tên phông lưu trữ:Phông Phòng Nội vụ thị xã Hà Tĩnh
Lịch sử hình thành: 
Thời gian tài liệu:1990-2006
Tổng số tài liệu:0.375
Đã chỉnh lý:0.375
Chưa chỉnh lý:0
Thời gian nhập tài liệu:2016
Công cụ tra cứu: 
Bản sao bảo hiểm:False
Ghi chú: