CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10367792
Đang truy cập:148
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42_0304_02
Tên cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh
Tên phông lưu trữ:Phông phòng Nội vụ thành phố Hà Tĩnh
Lịch sử hình thành: 
Thời gian tài liệu:2005-2015
Tổng số tài liệu:1.75
Đã chỉnh lý:1.75
Chưa chỉnh lý:0
Thời gian nhập tài liệu:2016
Công cụ tra cứu: 
Bản sao bảo hiểm:False
Ghi chú: