CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10367646
Đang truy cập:126
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42_0008_01
Tên cơ quan lưu trữ:Sở Khoa học và Công nghệ
Tên phông lưu trữ:Phông Sở Khoa học và Công nghệ
Lịch sử hình thành: 
Thời gian tài liệu:1981-2014
Tổng số tài liệu:7.625
Đã chỉnh lý:7.625
Chưa chỉnh lý:0
Thời gian nhập tài liệu:2016
Công cụ tra cứu: 
Bản sao bảo hiểm:False
Ghi chú: