CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10367831
Đang truy cập:165
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42_0082
Tên cơ quan lưu trữ:UBND huyện Can Lộc
Tên phông lưu trữ:Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc
Lịch sử hình thành: 
Thời gian tài liệu:1977-2013
Tổng số tài liệu:26.5
Đã chỉnh lý:26.5
Chưa chỉnh lý:0
Thời gian nhập tài liệu:2016
Công cụ tra cứu: 
Bản sao bảo hiểm:False
Ghi chú: