CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12435972
Đang truy cập:181
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42_0087_01
Tên cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Tên phông lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Lịch sử hình thành: 
Thời gian tài liệu:1992-2013
Tổng số tài liệu: 
Đã chỉnh lý:1
Chưa chỉnh lý:1
Thời gian nhập tài liệu: 
Công cụ tra cứu: 
Bản sao bảo hiểm:False
Ghi chú: