CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10367810
Đang truy cập:156
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42_0243
Tên cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Tên phông lưu trữ:Phông Tài chính Kế hoạch huyện Nghi Xuân
Lịch sử hình thành:(từ năm 1982 đến 2015)
Thời gian tài liệu:1982-2015
Tổng số tài liệu: 
Đã chỉnh lý: 
Chưa chỉnh lý: 
Thời gian nhập tài liệu:2017
Công cụ tra cứu:Mục lục hồ sơ, web
Bản sao bảo hiểm:False
Ghi chú:50 hộp, 247 hồ sơ, 22806 tờ tài liệu