CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10367863
Đang truy cập:172
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42_02_01
Tên cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Tên phông lưu trữ:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Lịch sử hình thành: 
Thời gian tài liệu:1991-2006
Tổng số tài liệu:189.1
Đã chỉnh lý:189.1
Chưa chỉnh lý:0
Thời gian nhập tài liệu:2010
Công cụ tra cứu:Mục lục hồ sơ, web
Bản sao bảo hiểm:True
Ghi chú: