CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10367979
Đang truy cập:174
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42_0089
Tên cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Can Lộc
Tên phông lưu trữ:Phông Tài chính Kế hoạch huyện Can Lộc
Lịch sử hình thành:(từ năm 1978 đến 2008)
Thời gian tài liệu:1978-2008
Tổng số tài liệu:6.625
Đã chỉnh lý:6.625
Chưa chỉnh lý:0
Thời gian nhập tài liệu:03/2017
Công cụ tra cứu:Mục lục hồ sơ, web
Bản sao bảo hiểm:False
Ghi chú:Đã số hoá