CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10367900
Đang truy cập:183
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42_0039
Tên cơ quan lưu trữ: 
Tên phông lưu trữ:Phông Chi cục QLTT
Lịch sử hình thành: 
Thời gian tài liệu:1995-2013
Tổng số tài liệu:1.625
Đã chỉnh lý:1.625
Chưa chỉnh lý:0
Thời gian nhập tài liệu:3/2017
Công cụ tra cứu: 
Bản sao bảo hiểm:False
Ghi chú:MLHS, Web