CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10367876
Đang truy cập:170
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42_0021
Tên cơ quan lưu trữ:Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
Tên phông lưu trữ:Phông Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh
Lịch sử hình thành: 
Thời gian tài liệu:1997-2015
Tổng số tài liệu:10.375
Đã chỉnh lý:10.375
Chưa chỉnh lý:0
Thời gian nhập tài liệu:3/2017
Công cụ tra cứu:MLHS, Web
Bản sao bảo hiểm:False
Ghi chú: