CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12453095
Đang truy cập:166
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42_0260
Tên cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Tên phông lưu trữ:Phông phòng Nội vụ huyện Thạch Hà
Lịch sử hình thành: 
Thời gian tài liệu:1981-2015
Tổng số tài liệu:10.625
Đã chỉnh lý:10.625
Chưa chỉnh lý:0
Thời gian nhập tài liệu:3/2017
Công cụ tra cứu:MLHS, Web
Bản sao bảo hiểm:False
Ghi chú: