CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10367872
Đang truy cập:172
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42_0012
Tên cơ quan lưu trữ:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tên phông lưu trữ:Phông Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lịch sử hình thành: 
Thời gian tài liệu:1998-2011
Tổng số tài liệu:11
Đã chỉnh lý:11
Chưa chỉnh lý:0
Thời gian nhập tài liệu: 
Công cụ tra cứu:MLHS, Web
Bản sao bảo hiểm:False
Ghi chú: