CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10367974
Đang truy cập:176
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42_0029_02
Tên cơ quan lưu trữ: 
Tên phông lưu trữ:Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ (LT cơ quan)
Lịch sử hình thành: 
Thời gian tài liệu: 
Tổng số tài liệu: 
Đã chỉnh lý: 
Chưa chỉnh lý: 
Thời gian nhập tài liệu: 
Công cụ tra cứu: 
Bản sao bảo hiểm:False
Ghi chú:Phông lưu trữ cơ quan