CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10367907
Đang truy cập:183
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42_0170_01
Tên cơ quan lưu trữ:UBND huyện Hương Sơn
Tên phông lưu trữ:Phông UBND huyện Hương Sơn
Lịch sử hình thành: 
Thời gian tài liệu:1968-2015
Tổng số tài liệu: 
Đã chỉnh lý: 
Chưa chỉnh lý: 
Thời gian nhập tài liệu: 
Công cụ tra cứu: 
Bản sao bảo hiểm:False
Ghi chú: