CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12026413
Đang truy cập:229
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42_00_01
Tên cơ quan lưu trữ: 
Tên phông lưu trữ:Phông Uỷ ban Hành chính tỉnh
Lịch sử hình thành: 
Thời gian tài liệu:1945-1975
Tổng số tài liệu: 
Đã chỉnh lý: 
Chưa chỉnh lý: 
Thời gian nhập tài liệu:2011
Công cụ tra cứu:Sổ Mục lục thống kê
Bản sao bảo hiểm:False
Ghi chú: