CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10367955
Đang truy cập:174
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42_0236_1
Tên cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Tên phông lưu trữ:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Lịch sử hình thành: 
Thời gian tài liệu:1977-2015
Tổng số tài liệu: 
Đã chỉnh lý: 
Chưa chỉnh lý: 
Thời gian nhập tài liệu:2020
Công cụ tra cứu:Biên mục, Portal
Bản sao bảo hiểm:False
Ghi chú: