CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10368179
Đang truy cập:131
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:000.11.35.H27
Tên cơ quan lưu trữ:Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đức Thọ
Tên phông lưu trữ:Phông Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đức Thọ
Lịch sử hình thành: 
Thời gian tài liệu: 
Tổng số tài liệu: 
Đã chỉnh lý: 
Chưa chỉnh lý: 
Thời gian nhập tài liệu: 
Công cụ tra cứu: 
Bản sao bảo hiểm:False
Ghi chú: