CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12452769
Đang truy cập:177
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:42-0029-01
Tên cơ quan lưu trữ: 
Tên phông lưu trữ:Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Lịch sử hình thành:2010
Thời gian tài liệu:2011
Tổng số tài liệu:10
Đã chỉnh lý: 
Chưa chỉnh lý: 
Thời gian nhập tài liệu:2011
Công cụ tra cứu: 
Bản sao bảo hiểm:False
Ghi chú: