CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10367821
Đang truy cập:161
PHÔNG LƯU TRỮ
Mã phông lưu trữ:H27.43.04
Tên cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Kỳ Anh
Tên phông lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Kỳ Anh
Lịch sử hình thành: 
Thời gian tài liệu:2012-2017
Tổng số tài liệu: 
Đã chỉnh lý: 
Chưa chỉnh lý: 
Thời gian nhập tài liệu: 
Công cụ tra cứu: 
Bản sao bảo hiểm:False
Ghi chú: