CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13740994
Đang truy cập:171
Nhóm tài liệu: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Thọ
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 05/1/1992Ban tài chính V/v: Bảng cân đối tài khoản tháng 12/91
 04/10/1996Phòng TC-TM Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 1996 và xây dựng kế hoạch ngân sách năm 1997
 03/1/1999Phòng TC-TM Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 1998 và dự toán ngân sách năm 1999
 17/11/1996Phòng KH-ĐT Báo cáo tình hình cơ bản 6 xã thuộc huyện mới tương lai
 31/7/2002Phòng KH-TC Báo cáo tình hình triển khai xây dựng trú sở các xã theo quyết định số 2087 ngày 18/9/2001
76 /HD-TC-HK01/11/2010Phòng TC-KH V/v: Tổ chức tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn cứu trợ, khắc phục hậu quả bão lụt năm 2010
76 KH-TC12/11/2002Phòng KH-TC Báo cáo tình hình cơ sở hạ tầng của các xã bị hỏng nặng trước mắt cần phải sửa chữa, xây dựng lại. Đề nghị được hưởng hỗ trợ để khắc phục hậu quả lũ lụt
78 CV/HD-KHTC16/11/2002Phòng KH-TC V/v: Hướng dẫn bổ sung việc sử dụng nguồn hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt theo QĐ số 911 QĐ/UB
30 /TC-KH02/11/2010Phòng TC-KH V/v: Tình hình tiếp nhận và phân phối tiền hàng cứu trợ bão lụt của nhà nước, các tổ chức, cá nhân cơ quan đơn vị trong và ngoài nước hỗ trợ huyện Đức Thọ (tính đến ngày 02/11/2010)
04 BB/KH-ĐT08/12/1996Phòng KH-ĐT Biên bản bàn giao tài liệu quy hoạch tổng thể thị trấn Đức Thọ
 17/12/1996Phòng KH-ĐT Báo cáo hoạt động khoa học công nghệ và môi trường năm 1996
54 /TC-KH07/6/2011Phòng TC-KH V/v: Trả lời hồ sơ xin ĐKKD thành lập hợp tác xã của bà Nguyễn Viết Lan
 20/11/2003Phòng KH-TC Báo cáo tình hình thực hiện kinh phí ủy quyền sự nghiệp y tế đến tháng 11 năm 2003
68 /BC-TC-KH24/9/2011Phòng TC-KH V/v: Báo cáo tóm tắt kết luận xử lý thanh tra, kiểm tra việc cấp bù thủy lợi phí năm 2008-2009-2010 tại các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Đức Thọ
 25/11/2003Phòng KH-TC Báo cáo tình hình thực hiện thu 2 quỹ năm 2003
 15/2/1992  V/v: Báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 1991 và kế hoạch năm 1992
65 /TC-KH07/10/2011Phòng TC-KH V/v: Báo cáo đánh giá thực trạng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
 01/12/2004Phòng KH-TC V/v: Bổ sung nhiệm vụ chi ngân sách năm 2004 cho các đơn vị HCSN
 01/1/1996Phòng KH-ĐT Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội
 15/2/1992  V/v: Tổng hợp kế hoạch chi ngân sách địa phương năm 1992
 04/12/1996Phòng TC-TM Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 1996 và dự toán thu - chi ngân sách năm 1997
 24/12/1997Phòng KH-ĐT V/v: Bàn giao dự án nông lâm công nghiệp Thượng Đức Thọ và dự án lâm nông công nghiệp Trường Đức Thọ
 09/6/1998Phòng KH-ĐT V/v: Lịch làm việc với đoàn chuyên gia tư vấn XD dự án IFAD
 01/1/1998Phòng KH-ĐT Tổng hợp các chỉ tiêu năm 1999 làm cơ sở duyệt kế hoạch các xã, thị trấn
 01/1/1998Phòng KH-ĐT Báo cáo tiến độ và tình hình thực hiện các dự án
12 TC-TM19/3/1999Phòng TC-TM Báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch thu - chi ngân sách năm 1999 và kết quả thực hiện thu - chi ngân sách 2 tháng đầu năm
 23/3/1992Ban KH-TC V/v: Lịch duyệt kế hoạch thu chi ngân sách xã năm 1992
 18/4/1992  V/v: Tổng hợp kế hoạch chi ngân sách xã năm 1992
 10/2/1999Phòng KH-ĐT Kế hoạch đầu tư và triển khai dự án Bắc Khe Lang theo chương trình 773-TTg năm 1999
 08/7/1999Phòng KH-ĐT Báo cáo về việc cung cấp số liệu nông sản thực phẩm
443 VP/UB03/9/1992Phòng TCGC V/v: Mức thu các loại vacxin tiêm phòng dịch gia súc vụ Thu đông năm 1992-1993
 01/10/1992Phòng KH-TC-TK V/v: Số liệu về tình hình kinh tế - xã hội được chỉnh sau khi tách các đơn vị về TX Hồng Lĩnh
 30/8/1999Phòng KH-ĐT Dự trù kinh phí xây dựng kế hoạch 2000
 30/8/1999Phòng KH-ĐT Dự trù kinh phí XD và bảo vệ kế hoạch KTXH năm 2000
 07/9/1999Phòng KH-ĐT Hướng dẫn tạm thời về trình tự lập hồ sơ và nội dung XDCB các công trình trên địa bàn
 26/1/2000Phòng KH-ĐT V/v: Xin kinh phí để thanh toán
 29/3/1999Phòng TC-TM Báo cáo phân bổ ngân sách huyện - xã, thị trấn năm 1999
 18/2/2000Phòng KH-ĐT Báo cáo công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau tết canh thìn
 02/3/2000Phòng KH-ĐT Bảng kiểm kê các dự án ODA, FDL, NGO đang hoạt động đến 31/12/1999
 12/10/1992Phòng KH-TC V/v: Tổng kết công tác quản lý ngân sách xã
 05/4/2000Phòng KH-ĐT V/v: Đóng góp ý kiến với xã Đức Long
 10/4/2000Phòng KH-ĐT V/v: Chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp và XD kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2001-2005
 04/12/1992Phòng KH-TC V/v: Tổng kết công tác ngân sách xã
 30/12/1992Phòng TC-KH V/v: Báo cáo thu chi ngân sách đến ngày 29-12-1992
 13/1/1993  V/v: Phân phối vốn tháng 1 năm 1993
 22/2/1993  V/v: Phân phối vốn tháng 2 năm 1993
 03/3/1993Phòng KH-TC V/v: Lịch duyệt kế hoạch thu chi ngân sách năm 1994 - quyết toán ngân sách năm 1993
3 TB vốn19/3/1993UBND huyện Đức Thọ V/v: Phân phối vốn tháng 3 năm 1993
 31/3/1993Phòng KH-TC-GC V/v: Nộp hồ sơ trạm điện về huyện
 27/4/1993Phòng KH-TC V/v: Đề nghị lập dự trù kinh phí mà ngân sách cần hỗ trợ cụ thể từng tháng, quý, năm 1993
 19/5/1993  V/v: Phân phối vốn tháng 5 năm 1993
 06/5/1999Phòng TC-TM Báo cáo tình hình thực hiện 4 quỹ 2 năm 1997-1998
 19/4/1993  V/v: Thông báo cấp phát vốn tháng 4 năm 1993
 30/5/1995  V/v: Phương án đề xuất cho vay ngân sách xây dựng cơ sở vật chất và nguồn thu ngân sách năm 1993
05 TC-TM17/3/1997Phòng TC-TM V/v: Giá thu lệ phí các loại vắc xin tiêm phòng dịch cho gia súc
 18/3/1997Phòng TC-TM Kế hoạch giao các quỹ năm 1997
 10/6/1993Ban TC KH V/v: Thực hiện quyết định 151 và hướng dẫn 312 và 676 về công tác thu quỹ quốc phòng - đền ơn - phòng chống thiên tai năm 1993
 31/5/1997Phòng TC-TM Nhiệm vụ thu ngân sách xã, thị trấn năm 1997
623/6/1993Ban KH-TC V/v: Phân phối vốn tháng 6 năm 1993
 18/1/2000Phòng KH-ĐT V/v: Yêu cầu các chủ đầu tư trình sở văn bản hợp đồng về vốn
1234