CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9670971
Đang truy cập:700
Nhóm tài liệu: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
03 /BC-TTLTLS08/3/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tháng 02/2019, kế hoạch công tác tháng 3/2019 (BC tại cuộc họp giao ban đầu tháng của Trung tâm)
66 /BC-TTLTLS28/6/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Sơ kết công tác lưu trữ 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019
77 /BC-TTLTLS29/7/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trong tháng 8 và những tháng tiếp theo
146 /BC-TTLTLS20/11/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện công tác lưu trữ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
116 /BC-TTLTLS18/9/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Sự cần thiết đầu tư xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh
152 /BC-TTLTLS25/11/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện công tác lưu trữ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
10 /BC-TTLTLS19/3/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tháng 3, kế hoạch công tác tháng 4/2019
12 /BC-TTLTLS20/3/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2019
19 /BC-TTLTLS02/4/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tháng 3/2019, kế hoạch công tác tháng 4/2019 (BC tại cuộc họp giao ban đầu tháng của Trung tâm)
121 /BC-TTLTLS20/9/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Sự cần thiết đầu tư xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh
25 /BC-TTLTLS19/4/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện công tác lưu trữ tháng 4, kế hoạch công tác tháng 5/2019
33 /BC-TTLTLS04/5/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện công tác lưu trữ tháng 4/2019, kế hoạch công tác tháng 5/2019 (BC tại cuộc họp giao ban đầu tháng của Trung tâm)
44 /BC-TTLTLS21/5/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện công tác lưu trữ tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6/2019
123 /BC-TTLTLS30/9/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả chuyến công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác sự nghiệp lưu trữ tại một số tỉnh phía Bắc
49 /BC-TTLTLS05/6/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện công tác lưu trữ tháng 5/2019, kế hoạch công tác tháng 6/2019 (BC tại cuộc họp giao ban đầu tháng của Trung tâm)
147 /BC-TTLTLS20/11/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2019-2021, năm 2019
154 /BC-TTLTLS03/12/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
63 /BC-TTLTLS20/6/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện công tác lưu trữ tháng 6, kế hoạch công tác tháng 7/2019
69 /BC-TTLTLS04/7/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện công tác lưu trữ tháng 6/2019, kế hoạch công tác tháng 7/2019 (BC tại cuộc họp giao ban đầu tháng của Trung tâm)
76 /BC-TTLTLS29/7/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện công tác lưu trữ tháng 7, kế hoạch công tác tháng 8/2019
85 /BC-TTLTLS05/8/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện công tác lưu trữ tháng 7/2019, kế hoạch công tác tháng 8/2019
96 /BC-TTLTLS19/8/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện công tác lưu trữ tháng 8, kế hoạch công tác tháng 9/2019
104 /BC-TTLTLS05/9/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện công tác lưu trữ tháng 8/2019, kế hoạch công tác tháng 9/2019 (BC tại cuộc họp giao ban đầu tháng của Trung tâm)
118 /BC-TTLTLS19/9/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện công tác lưu trữ tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2019
126 /BC-TTLTLS04/10/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện công tác lưu trữ tháng 9/2019, kế hoạch công tác tháng 10/2019 (BC tại cuộc họp giao ban đầu tháng của Trung tâm)
132 /BC-TTLTLS18/10/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện công tác lưu trữ tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2019
140 /BC-TTLTLS05/11/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện công tác lưu trữ tháng 10/2019, kế hoạch công tác tháng 11/2019 (BC tại cuộc họp giao ban đầu tháng của Trung tâm)
145 /BC-TTLTLS20/11/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện công tác lưu trữ tháng 11, kế hoạch công tác tháng 12/2019
169 /BC-TTLTLS09/12/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện công tác lưu trữ tháng 11/2019, kế hoạch công tác tháng 12/2019 (BC tại cuộc họp giao ban đầu tháng của Trung tâm)
171 /BC-TTLTLS19/12/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện công tác lưu trữ tháng 12/2019, kế hoạch công tác tháng 01/2020
04 /BC-TTLTLS10/1/2020Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh V/v: Kết quả thực hiện công tác lưu trữ tháng 12/2019, kế hoạch công tác tháng 01/2020 (BC tại cuộc họp giao ban đầu tháng của Trung tâm)