CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13694479
Đang truy cập:382
Nhóm tài liệu: Văn thư - Lưu trữ
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
08A /QĐ-CCVTLT09/1/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Tổ Quản trị Cổng thông tin điện tử Chi cục Văn thư - Lưu trữ
09 /QĐ-CCVTLT20/2/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ
01 /QĐ-CCVTLT03/1/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Chi cục Văn thư - Lưu trữ
02 /QĐ-CCVTLT03/1/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công của Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2017
03 /QĐ-CCVTLT03/1/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh
04 /QĐ-CCVTLT03/1/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, tổ chức, hoạt động Cổng thông tin điện tử của Chi cục Văn thư - Lưu trữ
05 /QĐ-CCVTLT03/1/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của Chi cục Văn thư - Lưu trữ
06 /QĐ-CCVTLT03/1/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Ban hành Danh mục hồ sơ cơ quan của Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2017
07 /QĐ-CCVTLT09/1/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2017
08 /QĐ-CCVTLT09/1/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2017
10 /QĐ-CCVTLT06/6/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định v/v hỗ trợ kinh phí
13 /QĐ-CCVTLT30/3/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định v/v hỗ trợ kinh phí
15 /QĐ-CCVTLT06/6/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định V/v chấm dứt hợp đồng lao động
16 /QĐ-CCVTLT24/4/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định v/v hỗ trợ kinh phí
17 /QĐ-CCVTLT24/4/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định v/v hỗ trợ kinh phí
19 /QĐ-CCVTLT06/6/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các thiết bị điện của Chi cục Văn thư - Lưu trữ
20 /QĐ-CCVTLT06/6/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy và Phòng, chống thiên tai của cơ quan Chi cục Văn thư - Lưu trữ
21 /QĐ-CCVTLT06/6/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Ban hành Quy trình khai thác, sử dụng tài liệu tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ
22 /QĐ-CCVTLT06/6/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Ban hành quy định tổ chức tài liệu trong kho Lưu trữ lịch sử và các biện pháp kỹ thuật bảo quản
23 /QĐ-CCVTLT06/6/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Ban hành Nội quy khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ
878 /TB-VTLTNN24/8/2017Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Thông báo kết quả kiểm tra việc xử lý tài liệu liệu tồn đọng, tích đống của tỉnh Hà Tĩnh
5523 /UBND-NC131/8/2017UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tham mưu triển khai thực hiện Thông báo kết quả kiểm tra việc xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống
67 /QĐ-VTLTNN06/6/2017Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước V/v: Kiểm tra công tác xử lý tài tồn đọng, tích đống tại tỉnh Hà Tĩnh
604 /VTLTNN-NVĐP06/6/2017Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước V/v: Kiểm tra tình hình xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống của UND tỉnh Hà Tĩnh
670 /SNV-VTLT15/6/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
 28/2/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Biên bản kiểm phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ
19 /CCVTLT-HCTH19/6/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ
131 /QĐ-SNV21/7/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Phê duyệt mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu của Chi cục Kiểm lâm
76 /CCVTLT-HCTH21/6/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cử công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên
35 /CT-TTg07/9/2017Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử
210 /TTr-SNV28/9/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh Tờ trình về việc ban hành văn bản triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và kết luận kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
6352 /UBND-NC10/10/2017UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo kết quả kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
5777 /UBND-NC112/9/2017UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tham mưu triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
103 /CCVTLT-NV31/7/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo kết quả thẩm định và đề nghị phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh của UBND huyện Hương Sơn
221 /TTr-SNV20/10/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tờ trình về việc ban hành Quyết định quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ
3301 QD-UBND05/11/2017UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh
236 /HD-SNV13/11/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh Hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 22/11/2017Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 2017 của các đơn vị
1460 /SNV-VTLT05/12/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị báo cáo thống kê các dự áncông trình thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
119 /QĐ-SNV23/6/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh Phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu của UBND huyện Lộc Hà
714 /SNV-VTLT25/6/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thẩm định tài liệu hết giá trị Phông Chi cục Thuế
866 /SNV-VTLT26/7/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thẩm định tài liệu hết giá trị Phông Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
1346 /SNV-VTLT02/11/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thẩm định tài liệu hết giá trị Phông Kho bạc nhà nước huyện Thạch Hà
1379 /SNV-VTLT08/11/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thẩm định tài liệu hết giá trị Phông UBND tỉnh
62 /SNV-VTLT08/5/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thẩm định tài liệu hết giá trị Phông UBND tỉnh
114 /QĐ-SNV05/7/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Mục lục hồ sơ tài liệu nộp lưu của BHXH huyện Hương Sơn
115 /QĐ-SNV05/7/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh
132 /QĐ-SNV08/8/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu của Hội Chữ thập đỏ tỉnh
133 /QĐ-SNV08/8/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu của Bảo hiểm xã hội huyện Vũ Quang
137 /QĐ-SNV27/8/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu của Bảo hiểm xã hội huyện Đức Thọ
138 /QĐ-SNV27/8/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu của BHXH thành phố Hà Tĩnh
193 /QĐ-SNV07/12/2018Sở Nội vụ V/v: Phê duyệt mục lục hồ sơ tài liệu nộp lưu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y
111 /QĐ-SNV29/6/2018Sở Nội vụ V/v: Phê duyệt mục lục hồ sơ tài liệu nộp lưu của Bảo hiểm xã hội huyện Can Lộc
159 /QĐ-SNV27/9/2018Sở Nội vụ V/v: Phê duyệt hồ sơ tài liệu nộp lưu của UBND huyện Cẩm Xuyên
160 /QĐ-SNV27/9/2018Sở Nội vụ V/v: Phê duyệt mục lục hồ sơ tài liệu nộp lưu của Phông Phòng Nội vụ huyện Lộc Hà
190 /QĐ-SNV07/12/2018Sở Nội vụ V/v: Phê duyệt Mục lục hồ sơ tài liệu nộp lưu của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
1537 /SNV-VTLT21/12/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư lưu trữ và tài liệu Lưu trữ năm 2017
229 /VTLTNN-NVĐP16/3/2018Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước V/v: Hướng dẫn báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ
111 /BC-SNV27/4/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ
 09/5/2018Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh V/v: Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2017
12345678910...