CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13724617
Đang truy cập:216
Nhóm tài liệu: NC-Phòng chống tham nhũng, lãng phí
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
1134 /UBND-NC19/4/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tham mưu triển khai đánh giá, tổng kết việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
290 /BC-UBND06/8/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công tác phòng, chống tham nhũng từ ngày 01/8/2012 đến 31/8/2013
1785 /UBND-NC125/6/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo VP BCĐTW về phòng chống tham nhũng
176 /UBND-TM23/1/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí
2608 UBND-NC21/11/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao kiểm điểm trách nhiệm về khuyết điểm vi phạm
2356 /UBND-NC23/7/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng
414 /BC-UBND20/12/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và sơ kết giai đoạn thứ nhất Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (Tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết ngày 21/12/2011)
2074 /UBND-NC27/9/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Một số vi phạm trong việc tiếp nhận, QL, phân phối & SD nguồn tiền, hàng cứu trợ khắc phục hậu quả lũ quét năm 2002 tại huyện Hương Sơn
2075 /UBND-NC27/9/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Một số vi phạm trong việc tiếp nhận, QL, phân phối & SD nguồn tiền, hàng cứu trợ khắc phục hậu quả lũ quét năm 2002 tại huyện Hương Sơn
2076 /UBND-NC27/9/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Một số vi phạm trong việc tiếp nhận, QL, phân phối & SD nguồn tiền, hàng cứu trợ khắc phục hậu quả lũ quét năm 2002 tại huyện Hương Sơn
1121 CV/UB04/8/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tham gia ý kiến cho dự thảo nghị định xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan xảy ra tiêu cực tham nhũng
745 QĐ/UB-TM122/4/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiện toàn ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại
1108 /UBND-NC21/5/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao gửi báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng
101 /QĐ-UB25/9/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập ban chỉ đạo chống tham nhũng
 01/5/2018Chi cục Văn thư - Lưu trữ V/v: Báo cáo kết quả rà soát, thống kê tài liệu có đóng dấu chỉ mức độ mật Phông lưu trữ Ủy ban hành chính tỉnh giai đoạn 1945-1975
1388 CV/UB-TM03/10/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuẩn bị nội dung để triển khai công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại
1145 /UBND-CN212/5/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện
347 QĐ/UB-NC205/4/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập ban chỉ đạo chống tham nhũng buôn lậu lãng phí và thực hành tiết kiệm
141 BC12/10/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình đấu tranh chống tham nhũng chống buôn lậu và thực hành tiết kiệm chống lãng phí
698 /UBND-TH11/3/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
528 /UBND-TH07/3/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện và báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012
118 /KH-VP22/8/2006Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và luật phòng chống tham nhũng
11 /TTr-UBND23/1/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo kết quả thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng
764 /UBND-NC17/3/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Góp ý kiến vào dự thảo thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng chống tham nhũng
91 QĐ/UB20/9/1982UBND huyện Đức Thọ V/v: Giao cho UBND xã Đức An phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân, Ban Kiểm soát HTX Nông nghiệp, Ban chỉ huy đội 5 có biện pháp kiên quyết thu đủ số thóc 1.005 kg do CB đội 5 dấu diện tích sản lượng, tăng cộng điểm, phân bón đê chia nhau tham ô
08 /UBND-TH11/1/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
142 TB12/10/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông báo kết luận của UBND tỉnh về cuộc họp quản lý thị trường và chống buôn lậu trên biển
1983 UBND-NC19/9/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao báo cáo tình hình thực hiện luật phòng chống tham nhũng
364 VP/SL18/7/1995UBND huyện Đức Thọ V/v: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp Nhà nước
1239 /UBND-NC27/4/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tham mưu triển khai đánh gia, tổng kết việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
789 CV/UB14/9/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo kết quả thi hành tiết kiệm chống lãng phí
4076 /UBND-CN29/11/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề xuất phương án giải quyết trụ sở và xe ô tô cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
359 CV/UB09/5/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình buôn lậu
579 /UBND-NC09/3/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2011
115 TT/UB04/2/1980UBND huyện Đức Thọ V/v: Thông báo kết quả thanh tra vụ Nguyễn Đức Toàn kế toán phòng Thương binh Xã hội huyện tham ô tiền chính sách
1143/ UBND-TTr22/8/2011UBND huyện Đức Thọ V/v: Giao chuẩn bị nội dung báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng
2142 UBND-NC05/10/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Một số vi phạm trong việc tiếp nhận quản lý phân phối và sử dụng nguồn tiền hàng cứu trợ khắc phục hậu quả lũ quét năm 2002 tại huyện Hương Sơn
15 /CT-UBND18/4/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tăng cường các giải pháp cấp bách góp phần kiềm chế lạm phát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Kinh tế - XH năm 2008
413 /UBND-NC16/2/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiểm tra, xử lý thông tin Báo Cựu Chiến binh đưa tin "huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh: Phải bảo vệ 03 cựu chiến binh chống tham nhũng"
2626 /UBND-NC05/8/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và sơ kết giai đoạn thứ nhất Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
521 VP/UB09/10/1990UBND huyện Đức Thọ V/v: Kế hoạch thực hiện Quyết định 240- HĐBT và đấu tranh chống tham nhũng
40 VP/UB31/8/1993Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo một số tình hình về mâu thuẩn nội bộ nhân dân và công tác đấu tranh chống tham những cần có biện pháp giải quyết
16 /CT-UB09/6/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện QĐ số 92-TTg ngày 7/3/1994 của Thủ tướng CP về tăng cường QL, chống lãng phí thất thoát & tiêu cực trong ĐTXD
2415/ UBND-NC14/8/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo Thanh tra Chính Phủ về công tác phòng chống tham nhũng
4278 /UBND-NC10/12/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2012
2340 QĐ/UB05/10/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại
975 /UBND-TM105/4/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Triển khai thực hiện huy động tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV
2368 /UBND-TM26/7/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tham dự hội nghị bồi dưỡng kiến thức về Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng và quy định về minh bạch hóa tài chính trong ASEAN, APEC, WTO
2941 UBND-NC25/12/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2006
50 CV/UB11/1/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo số liệu đấu tranh chống tham nhũng buôn lậu
2939 /UBND-NC27/10/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin ý kiến thanh tra tỉnh về phòng chống tham nhũng
1382 CV/UB-NC22/9/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tham nhũng
370 /BC-UBND20/9/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2013
19 /KH-UB09/3/1993UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kế hoạch thực hiện chương trình chống tham nhũng, buôn lậu trên địa bàn tỉnh.
101 QĐ/UB25/9/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Ban chỉ đạo chống tham những
837 VP/SL25/7/1978UBND huyện Đức Thọ V/v: Chỉ thị về mở 1 đợt chống bệnh quan liêu giấy tờ cựa quyền, giảm bớt phiền hà cho Nhân dân trong công tác và phục vụ của các cơ quan Nhà nước
593 VP/SL30/7/1982UBND huyện Đức Thọ V/v: Thông báo vụ án xét xử Phạm Văn Hòa, Nguyễn Văn Cầu, Trịnh Văn Bảo, Trần Tiến Dũng tham ô của công nhà nước
3454 /UBND-NC12/12/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2008 và kế hoạch năm 2009
1758 /UBND-TM08/7/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí
288 VP/SL26/5/1994UBND huyện Đức Thọ V/v: Tăng cường quản lý, chống lãng phí thất thoát và tiêu cực trong đầu tư và xây dựng
12