CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13736539
Đang truy cập:147
Văn bản pháp lý
09/03/2023 08:59:38
 
23/12/2022 08:30:34
Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BNV quy định thời hạn bảo quản tài liệu, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023. Bãi bỏ Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạ

25/11/2021 15:15:05
Ngày 25/11/2021, Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Công văn số 2334/SNV-CCHC&VTLT về việc bảo quản tài liệu lưu trữ quý, hiếm tại địa phương.

13/09/2021 10:06:20

10/10/2020 10:40:57
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

16/09/2020 07:47:01
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

15/09/2020 16:56:20
Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

14/09/2020 09:06:45
Ngày 10/9/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

05/08/2020 16:58:36
Ngày 07/7/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định số 960/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ, trong đó các thông tin, tài liệu sau đây là bí mật Nhà nước:

24/07/2020 15:00:53
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

24/07/2020 14:33:30
Ngày 14/7/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

12345678