CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13738801
Đang truy cập:118
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
02/12/2022 16:59:35
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/CB ngày 20/3/2022 của Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, chiều ngày 01/12/2022, Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị”.
 
05/11/2022 15:40:28
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/CB ngày 20/3/2022 của Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, sáng ngày 04/11/2022, Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”

29/07/2022 19:39:03

12/05/2021 15:24:34
Thực hiện Kế hoạch số 237-KH/ĐUS ngày 30/01/2020 của Đảng ủy Sở Nội vụ về việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sáng ngày 11/5/2021, Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”.

14/04/2021 15:39:53
Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/ĐUS ngày 09/4/2021 của Đảng ủy Sở Nội vụ về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sáng ngày 13/4/2021, Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức Hội nghị “Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

12/04/2021 15:09:23
Thực hiện Kế hoạch số 237-KH/ĐUS ngày 30/01/2020 của Đảng ủy Sở Nội vụ về việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sáng ngày 02/4/2021, Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường xây dựng văn hóa công sở trong cơ quan, đơn vị”.

04/12/2020 08:38:55
Ngày 03/12/2020, Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tiến hành Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

13/11/2020 08:01:32
Thực hiện Kế hoạch số 237-KH/ĐUS ngày 30/01/2020 của Đảng ủy Sở Nội vụ; Kế hoạch số 15-KH/CB ngày 30/3/2020 của Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử về triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

04/09/2020 17:24:21
Thực hiện Kế hoạch số 237-KH/ĐUS ngày 30/01/2020 của Đảng ủy Sở Nội vụ; Kế hoạch số 15-KH/CB ngày 30/3/2020 của Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử về triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, ngày 04/9/2020 Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III năm 2020.

01/07/2020 17:48:28
Sáng ngày 01/7/2020, Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức Lễ tuyên dương 05 tập thể và 05 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh.

06/05/2020 15:01:20
Chiều ngày 05/5/2020, Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2020, bằng hình thức trực tuyến.

1234