CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13703176
Đang truy cập:234
Nhóm tài liệu: Chương trình
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 26/10/2018 V/v: Chương trình Tọa đàm khoa học: “Quản lý và bảo mật tài liệu điện tử trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0: thực trạng và giải pháp”
01 /CTr-UBND07/1/2008UBND huyện Hương Sơn V/v: Chương trình công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2008
263 /CTr-BCĐ29/10/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình làm việc với các tỉnh của 2 nước Lào -Thái Lan sử dụng dường 8 và đường 12 tham dự Hội nghị cấp cao và Hội chợ thương mại quốc tế Hà Tĩnh 2009
01 /CTr-UBND08/1/2009UBND huyện Hương Sơn V/v: Công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2008
09 /NV-CTCT18/1/2009Phòng Nội vụ Chương trình công tác năm 2009
15/Ctr-HĐPBGDP-LN07/3/2013HĐ PBGDPL- các phòng, BCM UBND huyện Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 giữ hội đồng PBGDPL với các phòng, ban đơn vị thuộc UBND huyện Kỳ Anh
 24/12/2012Thanh tra huyện Chương trình công tác thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN năm 2013 của Thanh tra huyện
01/Ctr-TP-BCHQS16/1/2014Phòng tư pháp-BCH quân sự Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 giữa phòng Tư pháp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh
 23/7/2012HĐND huyện Can Lộc Chương trình kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XVIII (ngày 23 và 24/7/2012)
02/CT-TP-LN16/1/2014Phòng tư pháp - Các phòng, ban chuyên môn UBND huyện Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 giữa phòng Tư pháp với các phòng ban , đơn vị thuộc UBND huyện Kỳ Anh
 25/12/2012Phòng Tư pháp Chương trình công tác thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN năm 2013 của Phòng Tư pháp
 26/12/2013HĐND huyện Can Lộc Chương trình kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XVIII (ngày 26 và 27/12/2013)
01 /CT-KH22/2/2006HĐND huyện Hương Sơn V/v: Chương trình công tác năm 2006 của Ban KT - XH HĐND huyện
14/Ctr-HDDPBGDPL-HĐBT-HT-TĐC07/3/2013HĐ PBGDPL - HĐBT-Hà Tĩnh-TĐC Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 giữa hội đồng PBGDPL huyện với Hội đồng BT-Hà Tĩnh-TĐC huyện.
122 /CTr-UBND12/5/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Triển khai kế hoạch chuẩn bị phục vụ Hội nghị giữa kỳ Nhóm tư vấn các Nhà tài trợ năm 2011 tổ chức tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
13/CTr-TP-CCB07/3/2013Phòng TP - Hội CCB Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 giữa Phòng tư pháp với hội cựu chiến binh huyện Kỳ Anh
01/Ctr-TP-CCT16/1/2014Phòng tư pháp- Chi cụ thuế Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 giữa phòng Tư pháp với Chi cục Thuế huyện Kỳ Anh
4/CTr -KT&HT14/1/2015Phòng KT-HT Chương trình triển khai kế hoạch thực hiện năm 2015
12/CTr- TP-LĐLĐ07/3/2013phòng TP - LĐ lao động Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 giữa Phòng tư pháp với Liên đoàn lao động huyện Kỳ Anh
01/Ctr-TP- HLG16/1/2014Phòng tư pháp- Hội luật gia Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 giữa phòng Tư pháp với Hội Luật gia huyện Kỳ Anh
 01/9/2005Phòng TC - KH Chương trình giao thông nông thôn
 25/12/2012Phòng Kinh tế và Hạ tầng Chương trình công tác trọng tâm năm 2013 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng
 26/4/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình công tác tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh
139 CTLV/UB05/8/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình đón và làm việc với đại biểu cấp cao Đảng, Chính quyền tỉnh Khăm Muộn- nước CH ND Lào
30 CT/LV22/2/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình đón và làm việc với đoàn công tác Tổng Công ty Dệt may thuộc Bộ Công nghiệp Việt Nam
01/Ctr-TP- Đài TT&TH16/1/2014Phòng tư pháp- Đài truyền thanh & truyền hình huyện Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 giữa phòng Tư pháp với Đài truyền thanh- Truyền hình huyện Kỳ Anh
11/CTr-TP-HĐ07/3/2013Phòng TP-huyện đoàn Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 giữa Phòng tư pháp với huyện đoàn Kỳ Anh
 01/6/2012Phòng LĐ-TBXH Xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu chương trình bảo vệ trẻ em Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015 thống kê số liệu cơ bản về bảo vệ chăm sóc trẻ em
10/CTr- TP- HND07/3/2013Phòng tư pháp- hội nông dân Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 giữa Phòng tư pháp với Hội nông dân Huyện Kỳ Anh
 25/12/2012Phòng Tài nguyên & Môi trường Chương trình kế hoạch thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN năm 2013 của Phòng Tài nguyên & Môi trường
 24/12/2012Phòng Y tế Chương trình công tác thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN năm 2012 của Phòng Y tế
 01/1/1900HĐND huyện Can Lộc Chương trình điều hành kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XVIII (dự kiến)
19/ YS-UBND30/1/2012UBND huyện Đức Thọ V/v: Chương trình triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng
09/CTr-Tp- HLHPN07/3/2013Phòng tư pháp- Hội LHPN Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 giữa Phòng tư pháp với Hội liên hiệp phụ nữ Huyện Kỳ Anh
/YS-UB12/7/2005UBND huyện Can Lộc V/v: Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 41/NQ/TW của bộ chính trị
01/CTr- HDPBPL-HĐBT-TĐC16/1/2014HĐ PBGDPL - HĐBT - HT - TĐC Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 giữa Hội đồng PHPBGDPL huyện với hội đồng BT - HT-TĐC huyện Kỳ Anh
 24/12/2012Phòng Lao động - TBXH Chương trình công tác thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN năm 2013 của Phòng LĐ-TBXH
06 KH/UB21/1/2005UBND huyện Hương Sơn V/v: Chương trình công tác năm 2005 khối nông nghiệp - PTNT, TN - MT, trung tâm CGKH - CN
01/ CTr-TP-BTG16/1/2014Phòng tư pháp - ban tuyên giáo huyện ủy Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 giữa ban tư pháp với Ban Tuyên giáo huyện ủy
08/CTr-TP- MTTQ07/3/2013Phòng tư pháp- ủy ban MTTQ Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 giữa Phòng tư pháp với ủy ban Mặt trận tổ quốc Huyện Kỳ Anh
 24/12/2012Phòng GD&ĐT Chương trình công tác năm 2013 của Phòng GD&ĐT của Phòng GD&ĐT
15 KH/UB17/1/2002UBND huyện Hương Sơn V/v: Công tác an ninh trật tự năm 2002
240 CTr/UBND01/3/2007UBND huyện Đức Thọ V/v: Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
07 /CT-UB12/1/2005UBND huyện Hương Sơn V/v: Chương trình công tác ANTT năm 2005 của huyện
07/CTr-TP- Đài TT&TH01/1/2013Phòng TP - Đài TH&PT huyện Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 giữa Phòng tư pháp với Đài truyền thanh- Truyền hình Huyện Kỳ Anh
06/CTr-TP- PGD&DT07/3/2013Phòng TP -Phòng GDĐT Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 giữa Phòng tư pháp với Phòng Giáo dục & đào tạo huyện Kỳ Anh
 01/12/2012BQL các DA đầu tư XDCB Chương trình công tác thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN năm 2013 của BQL các dự án đầu tư XDCB
05/CTr-TP- TTBDCT07/3/2013Phòng tư pháp- TTBD chính trị Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 giữa Phòng tư pháp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Kỳ Anh
06 CTHĐ/UB20/10/2003UBND huyện Hương Sơn V/v: Chương trình hành động của UBND huyện để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Đại hội đại biểu huyện Đảng bộ khóa 19 (2000 - 2005)
211 CT/UB05/12/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: CT đón tiếp các đoàn khách QT, TW & các tỉnh bạn đến dự hội chợ triển lãm QTTM & ĐT khu KTCKQT cầu treo
04/CTr-TP- CCT07/3/2013Phòng TP - chi cục thuế Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 giữa Phòng tư pháp với Chi cục thuế huyện Kỳ Anh
 21/12/2012Chi cục thống kê Kỳ Anh Chương trình công tác thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN năm 2013 của Chi cục thống kê Kỳ Anh
488 /CTHĐ-UBND26/5/2009UBND huyện Can Lộc V/v: Thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn
03/CTr-TP- CA07/3/2013Phòng TP - Công an Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 giữa Phòng tư pháp với Công an huyện Kỳ Anh
02 CT/UB-CN207/1/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình đón và làm việc với đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư ban chấp hành trung ương Đảng CSVN
97 /CTr-UBND-TH25/1/2011UBND huyện Đức Thọ V/v: Chương trình công tác của UBND huyện năm 2011
02/CTr-TP- BCHQS07/3/2013Phòng TP - BCH quân sự Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 giữa Phòng tư pháp với ban chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh
117 /CTr-UBND15/4/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn
01/CTr-TP- BTG07/3/2013Phòng TP - Ban TG huyện ủy Chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 giữa Phòng tư pháp với Ban tuyên giáo huyện ủy
12 /CTr-UBND11/2/2009UBND huyện Hương Sơn V/v: Chương trình hành động thực hiện luật phòng chống tham nhũng, lãng phí
123