CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10376024
Đang truy cập:61
Nhóm tài liệu: Chương trình
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 26/10/2018 V/v: Chương trình Tọa đàm khoa học: “Quản lý và bảo mật tài liệu điện tử trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0: thực trạng và giải pháp”
01 /CTr-UBND07/1/2008UBND huyện Hương Sơn V/v: Chương trình công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2008
263 /CTr-BCĐ29/10/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình làm việc với các tỉnh của 2 nước Lào -Thái Lan sử dụng dường 8 và đường 12 tham dự Hội nghị cấp cao và Hội chợ thương mại quốc tế Hà Tĩnh 2009
01 /CTr-UBND08/1/2009UBND huyện Hương Sơn V/v: Công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2008
09 /NV-CTCT18/1/2009Phòng Nội vụ Chương trình công tác năm 2009
 23/7/2012HĐND huyện Can Lộc Chương trình kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XVIII (ngày 23 và 24/7/2012)
 26/12/2013HĐND huyện Can Lộc Chương trình kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XVIII (ngày 26 và 27/12/2013)
01 /CT-KH22/2/2006HĐND huyện Hương Sơn V/v: Chương trình công tác năm 2006 của Ban KT - XH HĐND huyện
122 /CTr-UBND12/5/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Triển khai kế hoạch chuẩn bị phục vụ Hội nghị giữa kỳ Nhóm tư vấn các Nhà tài trợ năm 2011 tổ chức tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
4/CTr -KT&HT14/1/2015Phòng KT-HT Chương trình triển khai kế hoạch thực hiện năm 2015
 26/4/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình công tác tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh
30 CT/LV22/2/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình đón và làm việc với đoàn công tác Tổng Công ty Dệt may thuộc Bộ Công nghiệp Việt Nam
139 CTLV/UB05/8/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình đón và làm việc với đại biểu cấp cao Đảng, Chính quyền tỉnh Khăm Muộn- nước CH ND Lào
 01/6/2012Phòng LĐ-TBXH Xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu chương trình bảo vệ trẻ em Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015 thống kê số liệu cơ bản về bảo vệ chăm sóc trẻ em
 01/1/1900HĐND huyện Can Lộc Chương trình điều hành kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XVIII (dự kiến)
19/ YS-UBND30/1/2012UBND huyện Đức Thọ V/v: Chương trình triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng
/YS-UB12/7/2005UBND huyện Can Lộc V/v: Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 41/NQ/TW của bộ chính trị
06 KH/UB21/1/2005UBND huyện Hương Sơn V/v: Chương trình công tác năm 2005 khối nông nghiệp - PTNT, TN - MT, trung tâm CGKH - CN
15 KH/UB17/1/2002UBND huyện Hương Sơn V/v: Công tác an ninh trật tự năm 2002
240 CTr/UBND01/3/2007UBND huyện Đức Thọ V/v: Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
07 /CT-UB12/1/2005UBND huyện Hương Sơn V/v: Chương trình công tác ANTT năm 2005 của huyện
211 CT/UB05/12/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: CT đón tiếp các đoàn khách QT, TW & các tỉnh bạn đến dự hội chợ triển lãm QTTM & ĐT khu KTCKQT cầu treo
06 CTHĐ/UB20/10/2003UBND huyện Hương Sơn V/v: Chương trình hành động của UBND huyện để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Đại hội đại biểu huyện Đảng bộ khóa 19 (2000 - 2005)
488 /CTHĐ-UBND26/5/2009UBND huyện Can Lộc V/v: Thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn
02 CT/UB-CN207/1/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình đón và làm việc với đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư ban chấp hành trung ương Đảng CSVN
97 /CTr-UBND-TH25/1/2011UBND huyện Đức Thọ V/v: Chương trình công tác của UBND huyện năm 2011
117 /CTr-UBND15/4/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn
12 /CTr-UBND11/2/2009UBND huyện Hương Sơn V/v: Chương trình hành động thực hiện luật phòng chống tham nhũng, lãng phí
116 /CTr-UBND04/5/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
 30/1/2013VP UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình công tác tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh
24 CTCT/UB-TH28/2/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình công tác năm 2002
01 / KH-TTr03/1/2006Thanh Tra Huyện Can Lộc Chương trình kế hoạch hoạt động Thanh Tra năm 2003
27 /CTr-UBND23/1/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
04 /CT-PTP08/1/2010Phòng Tư pháp huyện Can Lộc Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2010
29 CTHĐ/UB01/1/2005UBND huyện Hương Sơn V/v: Chương trình hành động thực hiện NQ 46 NQ/TW của bộ chính trị và chỉ thị 49 CT/TW của ban bí thư
121 /CTr-UBND04/4/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình hành động nâng cấp chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2012-2015
 12/11/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình hành động Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ tỉnh (vòng 2)
96 CT/UB22/7/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình đón và làm việc với Phó Thủ tướng nước CHDCND Lào
30 CTHĐ/UB28/6/2005UBND huyện Hương Sơn V/v: Chương trình hành động thực hiện NQ 41 NQ/TW của bộ chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ dẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
410 /CTr-UBND24/10/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình hành động về cải thiện môi trường du lịch
428 /CTr-UBND09/2/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2010
193021/11/2001BCH lâm thời hội làm vườn huyện Nghi Xuân V/v: Chương trình hoạt động và kế hoạch hướng dẫn việc thành lập hội làm vườn các cấp
09 /UBND-TH16/1/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: CT công tác của UBND tỉnh HT năm 2006
63 /CTr-UBND28/2/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương (Khóa XI) về Đề án "Đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"
127 /CTPH/PNN-ĐTN09/5/2011Phòng NN - PTNT Chương trình phối hợp giữa Huyện Đoàn và Phòng NN&PTNT về việc phối hợp thực hiện NQ liên tịch số 3196 /NQLT/BNN-TWĐTN của Bộ NNPTNT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2015
300 /CTr-UBND15/8/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 55/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về "Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020"
09 CTCT/UB-TH112/2/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình công tác năm của UBND tỉnh Hà Tĩnh
50 CTCT/UB13/3/2002UBND huyện Hương Sơn V/v: Chương trình công tác năm 2002 của UBND huyện
64 /CTr-UBND28/2/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị BCH Trung ương 6 khóa XI vè phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
242 CTCT/UB-TH11/4/2000UBND huyện Đức Thọ V/v: Nội dung chương trình công tác năm 2000 của UBND huyện Đức Thọ
195 UBND-NL204/10/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình đón và làm việc với đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - uỷ viên Bộ Chính trị, phó Thủ tướng thường trực Chính phủ
27 /CTr-UBND22/5/2008UBND huyện Hương Sơn V/v: Chương trình hành động về tiếp tục hoàn thiện thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
108 /CTr-UBND11/4/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020
79 /BCĐ-CNTT05/5/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Một số nhiệm vụ trọng tâm của chương trình công tác năm 2006
431 /CT-UBND05/11/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 24/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo"
 22/3/1998UBND huyện Hương Sơn V/v: Xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm từ năm 1998 đến năm 2000
124 CTCT/UB-TH21/2/2003UBND huyện Đức Thọ V/v: Chương trình công tác năm 2003 của UBND huyện Đức Thọ
74 /CTr-HĐND19/12/2011HĐND huyện Can Lộc V/v: Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2012
 31/7/2014UBND huyện Hương Sơn V/v: Chương trình khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4.
103 YS-UBND04/4/2012UBND huyện Đức Thọ V/v: Chương trình hành động của UBND tỉnh Thực hiện NQ số 05/ NQ/ TU ngày 20/15/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh và NQ số 20/2011/ NQ - HĐND ngày 16/12/2012 của HĐND tỉnh khóa XVI về phát triển kinh tế , nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và n
12