CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13694627
Đang truy cập:372
Nhóm tài liệu: 1.Công văn
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
865 /SNV-VTLT26/7/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Góp ý Dự thảo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định về việc chỉnh lý tài liệu tại các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, giai đoạn 2019-2021
714 /SNV-VTLT25/6/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thẩm định tài liệu hết giá trị Phông Chi cục Thuế
866 /SNV-VTLT26/7/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thẩm định tài liệu hết giá trị Phông Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
4292 /UBND-NC09/11/2018UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Góp ý dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
489 /SNV-VTLT09/11/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Góp ý dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
351 /STTTT-VP11/5/2018Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh V/v: Góp ý dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
529 /SNV-VTLT14/5/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Góp ý dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
1346 /SNV-VTLT02/11/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thẩm định tài liệu hết giá trị Phông Kho bạc nhà nước huyện Thạch Hà
1379 /SNV-VTLT08/11/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thẩm định tài liệu hết giá trị Phông UBND tỉnh
43 /SNV-VTLT11/1/2019Sở Nội vụ V/v: Lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
1514 /SNV-VTLT07/12/2018Sở Nội vụ V/v: Hướng dẫn báo cáo thống kê Văn thư - Lưu trữ và tài liệu lưu trữ
176 /SNV-VTLT25/2/2019Sở Nội vụ V/v: Báo cáo thống kê công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2019
1328 /SNV-VTLT30/10/2018Sở Nội vụ Về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ văn thư lưu trữ 2018
 08/8/2003Phòng KH-TC V/v: Kế hoạch cấp bù tăng SHP và các khoản phụ cấp cho các xã, thị trấn
604 /VTLTNN-NVĐP06/6/2017Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước V/v: Kiểm tra tình hình xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống của UND tỉnh Hà Tĩnh
822 /SKHĐT-TH19/4/2017Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh Rà soát dự án đầu tư công năm 2017
19 /CCVTLT-HCTH19/6/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ
70 /SNV-VP13/6/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xác nhận quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020
645 /SNV-CCVC12/6/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính
76 /CCVTLT-HCTH21/6/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cử công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên
08 /VP17/1/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
07 /CCVTLT-HCTH20/1/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đăng ký đào tạo bồi dưỡng 2017
670 /SNV-VTLT15/6/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
5523 /UBND-NC131/8/2017UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tham mưu triển khai thực hiện Thông báo kết quả kiểm tra việc xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống
74 /CCVTLT-NV22/6/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo kết quả thẩm định và đề nghị phê duyệt Mục lục hồ sơ tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của UBND huyện Can Lộc
103 /CCVTLT-NV31/7/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo kết quả thẩm định và đề nghị phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh của UBND huyện Hương Sơn
6352 /UBND-NC10/10/2017UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo kết quả kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
5777 /UBND-NC112/9/2017UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tham mưu triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
1460 /SNV-VTLT05/12/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị báo cáo thống kê các dự áncông trình thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
625 /ĐTT08/6/2017Đoàn Thanh Tra V/v: Đề nghị báo cáo
229 /VTLTNN-NVĐP16/3/2018Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước V/v: Hướng dẫn báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ
40 /CCVTLT-QL13/4/2018Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều tra, đánh giá thực hiện Luật Lưu trữ
489 /SNV-VTLT08/5/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
682 /TTr-SYT09/7/2008Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin thay đổi chức năng quản lý đối với MSI Hà Tĩnh
683 /SYT-NVY10/7/2008Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trả lời TTr số 12 /TT-VPTV của TT tư vấn Trường Sơn
108 /BC/UB-VX10/1/2003UBND huyện Can Lộc V/v: Tổng kết quá trình thực hiện mục tiêu PCGDTHCS
306 VP/UB08/6/1994UBND huyện Đức Thọ V/v: Báo cáo hoàn thành chỉ tiêu thuế vụ Chiêm xuân 1994
189 /CV.TC07/9/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê chuẩn danh sách nâng bậc lương cho CC.NN tại UBND huyện Đức Thọ (2 người)
1919 /TĐ13/11/2001UBND huyện Nghi Xuân V/v: Đề nghị khen thưởng thành tích đột xuất chống tội phạm
114 CV/UB19/3/2004UBND huyện Nghi Xuân V/v: Giải quyết đơn xin thuyên chuyển của bà Nguyễn Thị Hoài
169 /SKH-QLDA13/3/2009Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin ý liến thẩm định dự án đầu tư XD công trình
44 /TTrGD12/1/2005Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giải quyết đơn thư tố cáo của công dân
345 /CV-UB19/6/2003UBND huyện Can Lộc V/v: Đề nghị chuyển dời trạm hạ thế
347 /CV/UB19/6/2003UBND huyện Can Lộc V/v: Vay tiền Ngân hàng để trả tiền mua giống lúa lai cho công ty giống cây trồng Trung Ương
205 CV-UB20/3/2004UBND huyện Can Lộc V/v: Báo cáo xây dựng quy hoạch vận động sử dụng nguồn vốn ODA đến năm 2010
94A /BB-CCVTLT17/7/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Biên bản họp cơ quan
918 /KH-UBND01/11/2012UBND huyện Kỳ Anh Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2012)
493 /VP-GD-ĐT11/5/2006Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: HĐ thanh tra thi TN THPT và BT THPT năm học 2005-2006
53 /LĐTBXH16/10/2011Phòng LĐ-TBXH V/v: Tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh học viên trung cấp nghề kỹ thuật khai thác mỏ năm 2011
2652 /UBND-NL108/6/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tăng cường kiểm tra, giúp đỡ các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại các xã dưới 7 tiêu chí
2639 /UBND-GT08/6/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều chỉnh thực hiện dự án đầu tư đường di dân vùng lũ xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh
2732 /UBND-GT111/6/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tham mưu nguồn vốn công trình đường giao thông liên xã Đức Lĩnh đi thị trấn Vũ Quang
2739 /UBND-NC11/6/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều chỉnh một số nội dung thực hiện Kế hoạch 166-KH/TU ngày 27/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
2741 /UBND-TM11/6/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao kiểm tra lại diện tích và một số nội dung liên quan đến Dự án Khu TM và DV tổng hợp Lý Ngân - Lộc Hà
3279 /UBND - TM07/7/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xử lý tài sản còn lại của trường Tiểu học Đại Kim (cũ) khi thực hiện Dự án đầu tư
435 /SYT-KHTH05/5/2008Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tiếp nhận dự án trang bị xe ô tô cho MSI Hà Tĩnh
01 /KH-Ttra18/1/2008Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kế hoạch công tác thanh tra y tế năm 2008
1168 /SYT-KHTH01/12/2009Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tham mưu đề án trình độ Bộ chính trị, ban bí thư
969 /SYT-TCKT01/10/2009Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tổng hợp số liệu báo cáo kinh phí khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi
1078 /SYT-NVY03/11/2009Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin thẩm định dự thảo biểu giá thu một phần viện phí
12345678910...