CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10967653
Đang truy cập:163
Nhóm tài liệu: 2.Quyết định
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
67 /QĐ-VTLTNN06/6/2017Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước V/v: Kiểm tra công tác xử lý tài tồn đọng, tích đống tại tỉnh Hà Tĩnh
3301 QD-UBND05/11/2017UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh
131 /QĐ-SNV21/7/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Phê duyệt mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu của Chi cục Kiểm lâm
106 /QĐ-SNV08/6/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác Tổ chức nhà nước, công tác văn thư, lưu trữ tại Trường Đại học Hà Tĩnh
142 /QĐ-SNV15/8/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thay thế, bổ sung thành viên Đoàn Thanh tra tại Trường Đại học Hà Tĩnh
172 /QĐ-SNV25/10/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về Tổ chức nhà nước, công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Thông tin và Truyền thông
190 /QĐ-SNV07/12/2018Sở Nội vụ V/v: Phê duyệt Mục lục hồ sơ tài liệu nộp lưu của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
192 /QĐ-SNV07/12/2018Sở Nội vụ V/v: Phê duyệt mục lục hồ sơ tài liệu nộp lưu của VP HĐND-UBND huyện Nghi Xuân
191 /QĐ-SNV07/12/2018Sở Nội vụ V/v: Phê duyệt Mục lục hồ sơ tài liệu nộp lưu của Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
193 /QĐ-SNV07/12/2018Sở Nội vụ V/v: Phê duyệt mục lục hồ sơ tài liệu nộp lưu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y
114 /QĐ-SNV05/7/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Mục lục hồ sơ tài liệu nộp lưu của BHXH huyện Hương Sơn
133 /QĐ-SNV08/8/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu của Bảo hiểm xã hội huyện Vũ Quang
137 /QĐ-SNV27/8/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu của Bảo hiểm xã hội huyện Đức Thọ
138 /QĐ-SNV27/8/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu của BHXH thành phố Hà Tĩnh
159 /QĐ-SNV27/9/2018Sở Nội vụ V/v: Phê duyệt hồ sơ tài liệu nộp lưu của UBND huyện Cẩm Xuyên
160 /QĐ-SNV27/9/2018Sở Nội vụ V/v: Phê duyệt mục lục hồ sơ tài liệu nộp lưu của Phông Phòng Nội vụ huyện Lộc Hà
05 /QĐ-SNV11/1/2019Sở Nội vụ V/v: Phê duyệt mục lục hồ sơ tài liệu nộp lưu của UBND huyện Hương Sơn
03 /QĐ-SNV11/1/2019Sở Nội vụ V/v: Phê duyệt Mục lục hồ sơ tài liệu nộp lưu của Trường Đại Học Hà Tĩnh
17 /QĐ-SNV19/2/2019Sở Nội vụ V/v: Phê duyệt Mục lục hồ sơ tài liệu nộp lưu của UBND Thành phố Hà Tĩnh
04 /QĐ-SNV11/1/2019Sở Nội vụ V/v: Phê duyệt Mục lục hồ sơ tài liệu nộp lưu của Chi cục Thuế huyện Nghi Xuân
01 /QĐ-CCVTLT03/1/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Chi cục Văn thư - Lưu trữ
02 /QĐ-CCVTLT03/1/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công của Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2017
03 /QĐ-CCVTLT03/1/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh
04 /QĐ-CCVTLT03/1/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, tổ chức, hoạt động Cổng thông tin điện tử của Chi cục Văn thư - Lưu trữ
05 /QĐ-CCVTLT03/1/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của Chi cục Văn thư - Lưu trữ
06 /QĐ-CCVTLT03/1/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Ban hành Danh mục hồ sơ cơ quan của Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2017
07 /QĐ-CCVTLT09/1/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2017
08 /QĐ-CCVTLT09/1/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2017
08A /QĐ-CCVTLT09/1/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Tổ Quản trị Cổng thông tin điện tử Chi cục Văn thư - Lưu trữ
09 /QĐ-CCVTLT20/2/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ
10 /QĐ-CCVTLT06/6/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định v/v hỗ trợ kinh phí
13 /QĐ-CCVTLT30/3/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định v/v hỗ trợ kinh phí
15 /QĐ-CCVTLT06/6/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định V/v chấm dứt hợp đồng lao động
16 /QĐ-CCVTLT24/4/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định v/v hỗ trợ kinh phí
17 /QĐ-CCVTLT24/4/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định v/v hỗ trợ kinh phí
21 /QĐ-CCVTLT06/6/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Ban hành Quy trình khai thác, sử dụng tài liệu tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ
22 /QĐ-CCVTLT06/6/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Ban hành quy định tổ chức tài liệu trong kho Lưu trữ lịch sử và các biện pháp kỹ thuật bảo quản
23 /QĐ-CCVTLT06/6/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Ban hành Nội quy khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ
2916 /QĐ-UBND01/10/2018UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành kế hoạch chỉnh lý tài liệu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2019-2021
283/2002/QĐ/UB-KHTC12/4/2002UBND huyện Kỳ Anh V/v: Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2002 cho đơn vị
6231 /QĐ.TC28/12/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho ông(bà): Trần Thị Hoan - Trường Tiểu Học Thạch Thắng
6206 /QĐ.TC28/12/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho ông (bà): Hồ Thị Lài - Trường Tiểu học Thạch Hạ
603 /QĐ-UB31/5/2004UBND huyện Can Lộc V/v: Bổ nhiệm ông: Nguyễn Hữu Hào giữ chức vụ: Trưởng phòng KHTC huyện Can Lộc
486/2001 /QĐ-UB31/5/2001UBND huyện Nghi Xuân V/v: Điều động lực lượng an ninh, y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm học 2000 - 2001 của trường PTTH Nguyễn Công Trứ
1176/2002 QĐ/UB18/12/2002UBND huyện Nghi Xuân V/v: Phê duyệt Hồ sơ mời chào giá của Tiểu dự án " Cầu Cơn Căng" xã Xuân Lam thuộc dự án " Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" tỉnh Hà Tĩnh
6016 /QĐ.TC10/12/1997Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho CC, VC: Thái Thị Mai - thuộc: Trường THCB Phan Đình Phùng.
1551 /QĐ-UB23/8/2004UBND huyện Kỳ Anh V/v: Cho phép chuyển nhượng và cấp GCN QSD đất ông (bà): Nguyễn Hùng Vỹ - Địa chỉ xã Kỳ Khang
6306 /QĐ-UBND11/7/2014UBND huyện Kỳ Anh V/v: cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp GCN (công nhận) QSDĐ, quyền SH nhà ở và TS khác gắn liền với đất đối với ông (bà): Nguyễn Văn Tiến, địa chỉ: thôn Nhân Thắng, xã Kỳ Phương
144 /QĐ.TC12/5/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của CP cho xã Đức Thanh, Đức Thọ
75 /QĐ.TC18/9/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tuyển dụng công chức ông/bà: Phạm Thị Thanh Hoài; UBND huyện Hương Sơn
4363 /QĐ-UBND09/11/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với cán bộ; viên chức đối với ông (bà): Trương Văn Nam, đơn vị: Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc
13 /QĐ-SYT15/1/2009Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều động CB: Nguyễn thị Hồng Vân đang công tác tại: BVĐK huyện Thạch hà đến nhận công tác tại: BVĐK TP Hà Tĩnh.
3603 /QĐ.TC25/11/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: nâng bậc lương cho ông(bà): Trần Thị Hoa - Dược Sỹ Trung Cấp
4780 /QĐ.TC07/12/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nâng bậc lương cho ông (bà): Nguyễn Thị Dần - Trường Tiểu học Nam Thị Trấn
201 /QĐ-SLĐTB&XH06/8/2015Sở LĐ-TB&XH V/v: Cấp giấy chứng nhận gia đình Liệt sỹ và trợ cấp ưu đãi đối với ông Bùi Trọng Phách, xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc
78 /QĐ-SLĐTB&XH09/7/2014Sở LĐ-TB&XH V/v: Điều chỉnh mức trợ cấp tuất cho thân nhân của liệt sỹ đối với bà Nguyễn Thị Tâm là mẹ của 2 liệt sỹ: Phan Đăng Tình và Phan Văn Hiền, xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc
16776 /QĐ-SLĐTB&XH10/8/2015Sở LĐ-TB&XH V/v: Trợ cấp thờ cúng Liệt sỹ đối với ông (bà): Võ Văn Quả, là thân nhân của liệt sỹ: Võ Văn Sinh - địa chỉ: xã Thiên Lộc
1989 /QĐ-UBND16/7/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường tiểu học Kỳ Khang 1
2970 /QĐ-UBND09/10/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) Dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7)
01 QĐ/UB04/9/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuyển Công ty Kinh doanh tổng hợp-XNK Nội Thuơng thành Công ty Kinh doanh tổng hợp DTSX -XNK Hà Tĩnh
12345678910...