CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12044556
Đang truy cập:72
DANH MỤC HỒ SƠ LƯU TRỮ
Tên hồ sơMục lục hồ sơHộp sốHồ sơ sốSố tờ
Hồ sơ góp ý dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử   10 
Thấm định Mục lục hồ sơ tài liệu nộp lưu của UBND huyện Lộc Hà năm 2017   34 
Tập lưu Công văn của UBND tỉnh tháng 06 (tập 3) - Năm 2004  157580140
Tập lưu văn bản đi của Trung tâm Công báo - Lưu trữ năm 2007 2007-MLHS 011118
Tập lưu văn bản đi của Trung tâm Lưu trữ năm 2008 2007-MLHS 011228
Tập lưu văn bản đi của Trung tâm Lưu trữ năm 2009 2007-MLHS 0113112
Tập lưu văn bản đi của Trung tâm Lưu trữ năm 2010 (Từ tháng 01 đến tháng 08) 2007-MLHS 0114108
Tập lưu văn bản đi của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tháng 9 năm 2010 2007-MLHS 011523
Tập lưu văn bản đi của Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2010 (tháng 10 đến tháng 12) 2007-MLHS 0116107
Tập lưu văn bản đi của Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2011 (tháng 01 đến tháng 8) 2007-MLHS 0117146
Tập lưu văn bản đi của Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2011 (tháng 9 đến tháng 12) 2007-MLHS 0128150
Tập lưu văn bản đi của Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2012 (tháng 01 đến tháng 5) 2007-MLHS 0129118
Tập lưu văn bản đi của Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2012 (tháng 06 đến tháng 12) 2007-MLHS 01210147
Tập lưu văn bản đi của Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2013 (tháng 01 đến tháng 7) 2007-MLHS 01211232
Tập lưu văn bản đi của Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2013 (tháng 8 đến tháng 9) 2007-MLHS 01312172
Tập lưu văn bản đi của Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2013 (tháng 10 đến tháng 12) 2007-MLHS 01313151
Tập lưu Quyết định của Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2014 2007-MLHS 0131458
Đề án Vị trí việc làm năm 2013 2007-MLHS 0131546
Hồ sơ xây dựng kho chuyên dụng lưu trữ 2007-MLHS 0131635
Hồ sơ Văn bản pháp lý Công trình: Cải tạo, nâng cấp kho LT chuyên dụng tỉnh 2007-MLHS 0131764
Hồ sơ mặt bằng quy hoạch đất Chi cục VTLT 2007-MLHS 013185
Văn bản của Ban quản lý dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh 2007-MLHS 0141913
Tập biên bản bàn giao tài liệu của các đơn vị với Trung tâm Lưu trữ 2007-MLHS 0142035
Tập báo cáo của các đơn vị về việc 5 năm thực hiện Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia 2007-MLHS 0142177
Hồ sơ về tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ theo Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ 2007-MLHS 0142210
Hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư - Lưu trữ" năm 2007 2007-MLHS 0142348
Hồ sơ thay đổi chữ ký của cơ quan 2007-MLHS 0142416
Hồ sơ báo cáo đề án 3713 2007-MLHS 0142523
Tập Biên chế quỹ lương năm 2007-2014 2007-MLHS 0142698
Hồ sơ dự toán - kinh phí năm 2007-2008 2007-MLHS 0142718
Hồ sơ cấp kinh phí, dự toán ngân sách năm 2009 2007-MLHS 0142810
Tập thông báo, Quyết định kinh phí năm 2010 2007-MLHS 0142912
Hồ sơ xây dựng dự toán - cấp kinh phí năm 2011-2014 2007-MLHS 0143040
Báo cáo theo công văn 822/SNV-VTLT ngày 28/11/2008. Về báo cáo tình hình thực hiện công tác VTLT năm 2008 2007-MLHS 0153133
Báo cáo về khảo sát, kiểm tra, hướng dẫn công tác VTLT năm 2009 theo KH 12/KH-SNV) 2007-MLHS 0153277
Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ của các đơn vị năm 2008 2007-MLHS 01533191
Thống kê số lượng CCVC làm công tác văn thư - lưu trữ 2007-MLHS 0153453
Báo cáo thống kê công tác Văn thư, lưu trữ năm 2009 2007-MLHS 01535310
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 58 CT/TW và Chỉ thị 60 CT/TU về ứng dụng Công nghệ thông tin 2007-MLHS 0163617
Báo cáo của các đơn vị về sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 05/2007/CT-TTg về tăng cường phát huy TLLT 2007-MLHS 0163761
Báo cáo thống kê công tác Văn thư, lưu trữ năm 2010 (tập 1) 2007-MLHS 01638180
Báo cáo thống kê công tác Văn thư, lưu trữ năm 2010 (tập 2) 2007-MLHS 01639174
Báo cáo kết quả 10 năm thi hành Pháp lệnh lưu trữ Quốc gia 2007-MLHS 0164065
Báo cáo tình hình thực hiện công tác văn thư - lưu trữ năm 2011 2007-MLHS 0174160
Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện TT số 30/2004/TT-BTC về phíc khai thác sử dụng tài liệu 2007-MLHS 017427
Ban hành quy chế đánh giá xếp loại thi đua thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các sở, ban, ngành. UBND huyện thị xã. 2007-MLHS 0174312
Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2011 2007-MLHS 01744200
Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của các đơn vị năm 2012 2007-MLHS 01745174
Hội nghị tổng kết 5 năm (2007-2012) thực hiện Chỉ thị số 05/2007/TTg 2007-MLHS 0174625
Báo cáo kết qủa thực hiện nhiệm vụ Công tác Văn thư- Lưu trữ năm 2013 2007-MLHS 01847199
Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2013 2007-MLHS 01848232
Hồ sơ xây dựng chương trình hành động của Ngành giai đoạn 2013-2020 tầm nhìn đến 2050 2007-MLHS 0184912
Hồ sơ cung cấp thông tin về công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ năm 2013 2007-MLHS 01850137
Sổ biên bản họp chi bộ năm 2014 - 2015 2016-MLHS-Đảng11 
Sổ biên bản họp chi ủy năm 2015 2016-MLHS-Đảng12 
Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 2016-MLHS-Đảng1322
Hồ sơ tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm Ngày lễ, Danh nhân văn hóa 2016-MLHS-Đảng144
Báo cáo kiểm tra theo chuyên đề năm 2015 2016-MLHS-Đảng1517
Sinh hoạt chuyên đề năm 2015 2016-MLHS-Đảng1638
Tổng kết công tác Đảng năm 2015 2016-MLHS-Đảng1789
Xử lý Đảng viên vi phạm 2016-MLHS-Đảng186
Văn bản đến năm 2015 2016-MLHS-Đảng1965
Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính Trị 2016-MLHS-Đảng11017
Sổ biên bản họp chi ủy 2016-MLHS-Đảng11135
Sổ biên bản họp chi bộ 2016-MLHS-Đảng11250
12345678910...