CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9671174
Đang truy cập:741
GIỚI THIỆU
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Hà Tĩnh

Ngày đăng: 04/03/2019

I. Vị trí và chức năng

 

1. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử; tổ chức thu thập, chỉnh lý, bảo quản, khai thác, sử dụng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; thực hiện cung cấp các dịch vụ công về lưu trữ theo quy định của pháp luật.

 

2. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ.

 

3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do Ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

 

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

 

1. Giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ

 

a) Trình cấp có thẩm quyền ban hành Danh mục hồ sơ cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và thẩm định mục lục, hồ sơ tài liệu nộp lưu do cơ quan, tổ chức đề nghị giao nộp;

 

b) Hướng dẫn cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu; thu thập hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định; 

 

c) Lập phương án bảo quản, bảo vệ tài liệu trong kho lưu trữ; thực hiện chế độ khử trùng, mối mọt tài liệu đang bảo quản tại Trung tâm; lập bản sao bảo hiểm, tu bổ phục chế tài liệu hư hỏng...;

 

d) Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, tổ chức sắp xếp khoa học các phông tài liệu; xây dựng, hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung công cụ tra cứu tài liệu;

 

đ) Thực hiện số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu; tổ chức cho độc giả khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ trực tiếp và trực tuyến; lập danh mục tài liệu mật và giải mật tài liệu lưu trữ;

 

e) Tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị đang bảo quản tại Trung tâm;

 

g) Thực hiện thống kê, báo cáo thống kê, kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với tài liệu lưu trữ;

 

h) Tổ chức sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ theo quy định của pháp luật;

 

i) Thực hiện tuyên truyền, giới thiệu, trưng bày và triển lãm tài liệu lưu trữ; công bố tài liệu lưu trữ bằng các ấn phẩm;

 

k) Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định;

 

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ giao.

 

2. Thực hiện các dịch vụ công

 

a) Thực hiện các hoạt động dịch vụ công về lưu trữ theo quy định của pháp luật:

 

- Cung cấp các loại sổ đăng ký Công văn đi, đến và các loại sổ khác; thực hiện chỉnh lý tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ (các vật dụng phục vụ việc chỉnh lý tài liệu: hộp, bìa hồ sơ,...); vật tư (giá, kệ,...); cho thuê kho bảo quản tài liệu lưu trữ và các dịch vụ khác có liên quan đến công tác lưu trữ;

 

- Chỉnh lý tài liệu lưu trữ; tu bổ, phục chế tài liệu …;

 

- Số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu…

 

b) Ký kết hợp đồng thuê mướn lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

 

 


Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
TIN CÙNG LOẠI:
- Hà Tĩnh tham dự triển lãm “Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ” - Sở Nội vụ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Ninh tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh - Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022 - Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh - Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh thông báo về việc tạm dừng phục vụ khai thác tài liệu trực tiếp để phòng chống dịch bệnh COVID-19 - Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức, bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng và tổng kết công tác chuyên môn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ tỉnh ủy - Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 - Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Nam tham quan, học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh