CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9871340
Đang truy cập:188
DANH MỤC PHÔNG LƯU TRỮ
Mã sốMã cơ quanTên phôngTổng số mét giá tài liệu
42_0039  Phông Chi cục QLTT 1.625
42-0029-01  Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ 10
42_0029_02  Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ (LT cơ quan)  
42_0169_01  Phông HĐND huyện Hương Sơn  
42_03_01  Phông Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc  
000.02.35.H27  Phông Phòng Nội vụ huyện Đức Thọ  
pTS  Phông TopSoft  
42_00_01  Phông Uỷ ban Hành chính tỉnh  
42_02_01H27.01 Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh 189.1
42_0007_01H27.02 Phông Sở Kế hoạch và Đầu tư 8.5
42_0012H27.04 Phông Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11
42_0019_01H27.07 Phông Sở Y tế  
42_0005_01H27.08 Phông Sở Giáo dục và Đào tạo 25.25
42_0011_01H27.10 Phông Ban Tổ chức chính quyền  
42_0011_02H27.10 Phông Sở Nội vụ  
H27.10.03.197H27.10.03 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Anh (cũ)  
42_0029a_01H27.10.03 Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh (LTCQ)  
42_0008_01H27.15 Phông Sở Khoa học và Công nghệ 7.625
42_0021H27.19 Phông Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 10.375
42_0260H27.31.02 Phông phòng Nội vụ huyện Thạch Hà 10.625
42_0082H27.32 Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc 26.5
000.02.32.H27H27.32.02 Phông Phòng Nội vụ huyện Can Lộc  
000.03.32.H27H27.32.03 Phông Phòng Tư pháp huyện Can Lộc  
42_0089H27.32.04 Phông Tài chính Kế hoạch huyện Can Lộc 6.625
000.05.32.H27H27.32.05 Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc  
42_0087_01H27.32.06 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc  
000.10.32.H27H27.32.10 Phông Thanh tra huyện Can Lộc  
000.11.32.H27H27.32.11 Phông Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc  
000.12.32.H27H27.32.12 Phông Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Can Lộc  
42_0236_1H27.34 Phông UBND huyện Nghi Xuân  
42_0243H27.34.04 Phông Tài chính Kế hoạch huyện Nghi Xuân  
42-126H27.35 Phông UBND huyện Đức Thọ 6.375
42-0133-1H27.35.04 Phông Phòng Kế hoạch - Đầu tư huyện Đức Thọ  
000.04.35.H27H27.35.04 Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Thọ  
000.05.35.H27H27.35.05 Phông Phòng tài nguyên - Môi trường huyện Đức Thọ  
42-131H27.35.06 Phông Phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện Đức Thọ  
000.07.35.H27H27.35.07 Phông Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đức Thọ  
000.08.35.H27H27.35.08 Phông Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Thọ  
000.10.35.H27H27.35.10 Phông Thanh tra huyện Đức Thọ  
42-0130-1H27.35.11 Phông Phòng Công Nghiệp - Xây dựng - Giao thông huyện Đức Thọ  
000.11.35.H27H27.35.11 Phông Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đức Thọ  
000.12.35.H27H27.35.12 Phông Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Thọ  
42_0170_01H27.36 Phông UBND huyện Hương Sơn  
42_0302_01H27.41 Phông Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh 12.875
42_0302_02H27.41 Phông Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tĩnh 0.625
42_0304_02H27.41.02 Phông phòng Nội vụ thành phố Hà Tĩnh 1.75
42_0304_01H27.41.02 Phông Phòng Nội vụ thị xã Hà Tĩnh 0.375
42_0309_01H27.41.04 Phông Phòng Kế hoạch tài chính thành phố Hà Tĩnh 4.25
42_0306_01H27.41.11 Phông phòng Kinh tế - Hạ tầng thành phố Hà Tĩnh 1.5
42-0362H27.43 Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)  
H27.43.04H27.43.04 Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Kỳ Anh