CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13065117
Đang truy cập:98
DANH MỤC PHÔNG LƯU TRỮ
Mã sốMã cơ quanTên phôngTổng số mét giá tài liệu
42_0039  Phông Chi cục QLTT 1.625
42-0029-01  Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ 10
42_0029_02  Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ (LT cơ quan)  
42_0169_01  Phông HĐND huyện Hương Sơn  
42_03_01  Phông Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc  
000.02.35.H27  Phông Phòng Nội vụ huyện Đức Thọ  
pTS  Phông TopSoft  
42_00_01  Phông Uỷ ban Hành chính tỉnh  
42_02_01H27.01 Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh 189.1
42_0007_01H27.02 Phông Sở Kế hoạch và Đầu tư 8.5
42_0012H27.04 Phông Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11
42_0019_01H27.07 Phông Sở Y tế  
42_0005_01H27.08 Phông Sở Giáo dục và Đào tạo 25.25
H27.09H27.09 Phông Sở Tư pháp  
42_0011_01H27.10 Phông Ban Tổ chức chính quyền  
42_0011_02H27.10 Phông Sở Nội vụ  
H27.10.01.01H27.10.01 Ban Thi đua - Khen thưởng  
H27.10.01H27.10.03 Ban Thi đua - Khen thưởng  
H27.10.03.196H27.10.03 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kỳ Anh (cũ)  
H27.10.03.197H27.10.03 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Anh (cũ)  
H27.10.03.194H27.10.03 Phòng Nội vụ huyện Kỳ Anh (cũ)  
H27.10.03.198H27.10.03 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kỳ Anh (cũ)  
H27.10.03.199H27.10.03 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)  
H27.10.03.201H27.10.03 Phòng Tư pháp huyện Kỳ Anh (cũ)  
H27.10.03.204H27.10.03 Thanh tra huyện Kỳ Anh (cũ)  
42_0029a_01H27.10.03 Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh (LTCQ)  
42_0008_01H27.15 Phông Sở Khoa học và Công nghệ 7.625
H27.16H27.16 Phông Sở Thông tin và Truyền thông  
42_0021H27.19 Phông Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 10.375
42_0260H27.31.02 Phông phòng Nội vụ huyện Thạch Hà 10.625
42_0082H27.32 Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc 26.5
000.02.32.H27H27.32.02 Phông Phòng Nội vụ huyện Can Lộc  
000.03.32.H27H27.32.03 Phông Phòng Tư pháp huyện Can Lộc  
42_0089H27.32.04 Phông Tài chính Kế hoạch huyện Can Lộc 6.625
000.05.32.H27H27.32.05 Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc  
42_0087_01H27.32.06 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc  
000.10.32.H27H27.32.10 Phông Thanh tra huyện Can Lộc  
000.11.32.H27H27.32.11 Phông Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Can Lộc  
000.12.32.H27H27.32.12 Phông Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Can Lộc  
42_0236_1H27.34 Phông UBND huyện Nghi Xuân  
42_0243H27.34.04 Phông Tài chính Kế hoạch huyện Nghi Xuân  
42-126H27.35 Phông UBND huyện Đức Thọ 6.375
42-0133-1H27.35.04 Phông Phòng Kế hoạch - Đầu tư huyện Đức Thọ  
000.04.35.H27H27.35.04 Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Thọ  
000.05.35.H27H27.35.05 Phông Phòng tài nguyên - Môi trường huyện Đức Thọ  
42-131H27.35.06 Phông Phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện Đức Thọ  
000.07.35.H27H27.35.07 Phông Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đức Thọ  
000.08.35.H27H27.35.08 Phông Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Thọ  
000.10.35.H27H27.35.10 Phông Thanh tra huyện Đức Thọ  
42-0130-1H27.35.11 Phông Phòng Công Nghiệp - Xây dựng - Giao thông huyện Đức Thọ  
000.11.35.H27H27.35.11 Phông Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đức Thọ  
000.12.35.H27H27.35.12 Phông Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Thọ  
42_0170_01H27.36 Phông UBND huyện Hương Sơn  
H27.36.02H27.36.02 Phòng Nội vụ huyện Hương Sơn  
H27.36.03H27.36.03 Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn  
H27.36.04H27.36.04 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hương Sơn (GD1)  
H27.36.04H27.36.04 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hương Sơn (GD2)  
H27.36.05H27.36.05 Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hương Sơn  
H27.36.06H27.36.06 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hương Sơn  
H27.36.07H27.36.07 Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hương Sơn  
H27.36.09H27.36.09 Phòng Y tế huyện Hương Sơn  
H27.36.10H27.36.10 Thanh tra huyện Hương Sơn  
H27.36.11H27.36.11 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn  
H27.36.12H27.36.12 Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hương Sơn  
H27.37H27.37 UBND huyện Hương Khê  
H27.37.02H27.37.02 Phòng Nội vụ huyện Hương Khê  
H27.37.03H27.37.03 Phòng Tư pháp huyện Hương Khê  
H27.37.04H27.37.04 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hương Khê  
H27.37.05H27.37.05 Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hương Khê  
H27.37.06H27.37.06 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hương Khê  
H27.37.10H27.37.10 Thanh tra huyện Hương Khê  
H27.37.12H27.37.12 Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hương Khê  
42_0302_01H27.41 Phông Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh 12.875
42_0302_02H27.41 Phông Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tĩnh 0.625
42_0304_02H27.41.02 Phông phòng Nội vụ thành phố Hà Tĩnh 1.75
42_0304_01H27.41.02 Phông Phòng Nội vụ thị xã Hà Tĩnh 0.375
42_0309_01H27.41.04 Phông Phòng Kế hoạch tài chính thành phố Hà Tĩnh 4.25
42_0306_01H27.41.11 Phông phòng Kinh tế - Hạ tầng thành phố Hà Tĩnh 1.5
42-0362H27.43 Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)  
H27.43.04H27.43.04 Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Kỳ Anh  
K27.37K27.37 HĐND huyện Hương Khê