CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10959714
Đang truy cập:172
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:209
Hồ sơ số:789
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định Quy phạm pháp luật (tập 4) - Năm 2006
Tờ số:47
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Quyết định QPPL
Số - ký hiệu:61/2006 /QĐ-UB
Ngày ban hành:13/11/2006
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Ban hành bộ đơn giá XD công trình phần lắp đặt
Ký hiệu thông tin: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (không thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Cấp bản chứng thực:         
Lệ phí cấp chứng thực tài liệu này là: 22.000đ/bản, trong đó:
- Phí cung cấp bản sao (3.000đ/tờ): 2.000đ/bản
- Phí chứng thực: 20.000đ/bản
Chưa bao gồm phí gửi bưu chính
Biểu phí áp dụng theo Thông tư 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Họ và tên:  
Địa chỉ nhận văn bản:  
Số điện thoại:  
Số lượng bản cần:  
Mã xác nhận: