CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13325254
Đang truy cập:275
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:215
Hồ sơ số:815
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn của UBND tỉnh tháng 05 (tập 4) - Năm 2006
Tờ số:9
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:1015 UB-CN2
Ngày ban hành:24/5/2006
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Giao tham gia ý kiến đối với dự thảo tờ trình và quyết định về hỗ trợ lải suất tín dụng cho nông dân
Ký hiệu thông tin: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (không thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Cấp bản chứng thực:         
Lệ phí cấp chứng thực tài liệu này là: 26.000đ/bản, trong đó:
- Phí cung cấp bản sao (3.000đ/tờ): 6.000đ/bản
- Phí chứng thực: 20.000đ/bản
Chưa bao gồm phí gửi bưu chính (Phí gửi bưu chính sẽ do đơn vị vận chuyển thu khi giao tài liệu)
Biểu phí áp dụng theo Thông tư 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Họ và tên:  
Địa chỉ nhận văn bản:  
Số điện thoại:  
Số lượng bản cần:  
Mã xác nhận: