CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10905821
Đang truy cập:64
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông TopSoft
Mục lục hồ sơ:MLHS01
Hộp số:1
Hồ sơ số:1
Trích yếu hồ sơ:file test
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:01
Ngày ban hành:08/3/2021
Tác giả:ts
Trích yếu nội dung:ts
Ký hiệu thông tin: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (không thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chính sách - Chế độ - LĐTBXH - Vì người nghèo

Cấp bản chứng thực:         
Lệ phí cấp chứng thực tài liệu này là: 21.000đ/bản, trong đó:
- Phí cung cấp bản sao (3.000đ/tờ): 1.000đ/bản
- Phí chứng thực: 20.000đ/bản
Chưa bao gồm phí gửi bưu chính
Biểu phí áp dụng theo Thông tư 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Họ và tên:  
Địa chỉ nhận văn bản:  
Số điện thoại:  
Số lượng bản cần:  
Mã xác nhận: