CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9670418
Đang truy cập:782
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
111 /QĐ-SNV29/06/2018Sở Nội vụ
159 /QĐ-SNV27/09/2018Sở Nội vụ
160 /QĐ-SNV27/09/2018Sở Nội vụ
190 /QĐ-SNV07/12/2018Sở Nội vụ
192 /QĐ-SNV07/12/2018Sở Nội vụ
66 /KH-SNV14/06/2018Sở Nội vụ
27 /GM-SNV06/08/2018Sở Nội vụ
1328 /SNV-VTLT30/10/2018Sở Nội vụ
220 /BC-SNV28/11/2018Sở Nội vụ
43 /SNV-VTLT11/01/2019Sở Nội vụ
1514 /SNV-VTLT07/12/2018Sở Nội vụ
176 /SNV-VTLT25/02/2019Sở Nội vụ
05 /QĐ-SNV11/01/2019Sở Nội vụ
03 /QĐ-SNV11/01/2019Sở Nội vụ
17 /QĐ-SNV19/02/2019Sở Nội vụ
04 /QĐ-SNV11/01/2019Sở Nội vụ
191 /QĐ-SNV07/12/2018Sở Nội vụ
193 /QĐ-SNV07/12/2018Sở Nội vụ
 01/01/1998 
01 /QĐ-CCVTLT03/01/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
02 /QĐ-CCVTLT03/01/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
03 /QĐ-CCVTLT03/01/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
04 /QĐ-CCVTLT03/01/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
05 /QĐ-CCVTLT03/01/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
06 /QĐ-CCVTLT03/01/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
07 /QĐ-CCVTLT09/01/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
08 /QĐ-CCVTLT09/01/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
08A /QĐ-CCVTLT09/01/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
09 /QĐ-CCVTLT20/02/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
10 /QĐ-CCVTLT06/06/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
13 /QĐ-CCVTLT30/03/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
15 /QĐ-CCVTLT06/06/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
16 /QĐ-CCVTLT24/04/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
17 /QĐ-CCVTLT24/04/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
19 /QĐ-CCVTLT06/06/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
20 /QĐ-CCVTLT06/06/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
21 /QĐ-CCVTLT06/06/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
22 /QĐ-CCVTLT06/06/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
23 /QĐ-CCVTLT06/06/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
67 /QĐ-VTLTNN06/06/2017Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
604 /VTLTNN-NVĐP06/06/2017Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
 28/02/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
19 /CCVTLT-HCTH19/06/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
70 /SNV-VP13/06/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
822 /SKHĐT-TH19/04/2017Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
645 /SNV-CCVC12/06/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
76 /CCVTLT-HCTH21/06/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
08 /VP17/01/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
07 /CCVTLT-HCTH20/01/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
670 /SNV-VTLT15/06/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
12345678910...