CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12426861
Đang truy cập:136
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01 (1968-2011)
Hộp số:45
Hồ sơ số:216
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh năm 2007
Tờ số:21
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Phương án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:11/6/2007
Tác giả:Phòng TC-KH
Trích yếu nội dung:Phương án thu nợ tiền vay các xã
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản chính
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: