CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13537175
Đang truy cập:466
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 02 (1974-2015)
Hộp số:9
Hồ sơ số:43
Trích yếu hồ sơ:Dự toán thu chi ngân sách năm 1995
Tờ số:1
Số lượng tờ:16
Phí khai thác (VNĐ):16.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:52 / QĐ-UB
Ngày ban hành:18/3/1995
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Giao nhiệm vụ thu chi ngân sách cho đơn vị : Văn Phòng UBND huyện
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản chính
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: