CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13583853
Đang truy cập:530
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 02 (1974-2015)
Hộp số:9
Hồ sơ số:43
Trích yếu hồ sơ:Dự toán thu chi ngân sách năm 1995
Tờ số:17
Số lượng tờ:22
Phí khai thác (VNĐ):22.000
Thể loại:Kế hoạch
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:04/3/1995
Tác giả:Phòng TC-KH
Trích yếu nội dung:Kế hoạch thu chi ngân sách huyện Kỳ Anh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản gốc
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: