CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12427779
Đang truy cập:127
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 02 (1974-2015)
Hộp số:113
Hồ sơ số:334
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KTXH - QPAN năm 2012 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển năm 2013
Tờ số:8
Số lượng tờ:-8
Phí khai thác (VNĐ):-8.000
Thể loại:Nghị quyết
Số - ký hiệu:09/2012/ NQ- HĐND
Ngày ban hành:12/1/2012
Tác giả:HĐND xã Kỳ Hải
Trích yếu nội dung:Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội- Quốc phòng an ninh và mục tiêu nhiệm vụ năm 2012
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản chính
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: